Önskar ni besök av oss?

Vi erbjuder din församling temagudstjänster, konferenser och undervisning.

Förslag på ämnen / teman vi gärna talar över:

Introvert eller extrovert personlighetstyp samt HSP –högkänslighet

Cirka 70-75% av världens befolkning är utåtriktade, medan 25-30% är mer inåtvända till sin natur. De som är mittemellan kallas ambiverta. För att undvika relationsproblem är det oerhört viktigt att vi lär oss förstå hur olika vi kan vara. I vårt västerländska samhälle är extroversion normen, vilket gör det svårt för mer eftertänksamma och tillbakadragna personer att hävda sig. De mer sociala menar att de övriga måste lära sig reglerna, men olikheterna är faktiskt genetiska, vilket innebär att det inte utan vidare går att anpassa sig fullt ut till rådande norm.

Se mer på www.aspergerssyndrom.info

Cancer

Madeleine berättar om bröstcancern som hade spritt sig när den diagnosticerades. Hon fick Guds tilltal att inte ta emot traditionell behandling med cytostatika och strålning, utan istället lita på det han sa: “Du har mitt ord.”

Under sjukdomstiden studerade Madeleine mycket kring de psykiska orsakerna till cancer och dess uppkomst, vilket hon berättar om. Men främst visar hon vilken kraft det är i Guds ord och löften om helande. Man kan bli frisk från cancer genom att äta och leva av Ordet!

Frihet från förkastelse

Förkastelse – symptom (självhat, ovärdighetskänslor, skam, destruktivitet riktad mot sig själv eller andra, mm) och hur man blir fri från känslor av att inte duga. Detta ämne är lite psykologiskt inriktat. Förslagsvis 6-8 lektionstimmar. (1 lektion – ca 45 min)

En god självkänsla & ett bra självförtroende grundat i Kristus

Om skillnaden mellan självkänsla och självförtroende; vikten av att ha en rätt självbild; skillnaden mellan tro på sina naturliga gåvor och tro på Kristus i mig mm. Hur man känner igen och blir fri från behovet av bekräftelse. Uppmärksamhetsbegär & tillbakadragenhet – två motsatta symptom på samma grundproblem: svag självkänsla.

Nåden & rättfärdiggörelsen i Kristus

Nåden – om lagiskhet, syndkataloger, krav, ”måsten och borden”. Rättfärdiggörelsen i Kristus och konsten att leva i Guds nåd vilande från prestationskrav. Att duga i Guds och människors ögon. 5-6 lektionstimmar.

Högfungerande autism / Aspergers syndrom

En vanlig orsak till missförstånd inom en grupp – på arbetsplatsen, i skolan, i församlingen eller i hemmet – är att någon bland medlemmarna kännetecknas av Aspergers syndrom.

Ca 10% av befolkningen beräknas ha vissa drag av denna personlighetsvariant.

Främsta kännetecknet är att man har svårt med sociala koder och förstår ord mer bokstavligt än den neurotypiska människan. Gemenskap upplevs också mer tröttande är för andra.

Det är av största vikt att vi alla lär oss förstå hur en högfungerande autistisk person tänker och upplever sin omgivning för att vi ska kunna fungera bra tillsammans.

Se mer på www.aspergerssyndrom.info

2-3 lektioner

Vilande tro

Tro har för många blivit en betungande prestation som känns kravfylld. Denna kurs visar hur Gud verkar tro i oss, och själv uppfyller de krav han ställer på oss. Tron är ju själva livsnerven i vår gudsgemenskap och får inte sopas under mattan. Utan tro är det omöjligt att behaga Gud, Hebr 11:6. Här ges chansen att byta ut felaktiga attityder mot rätta!

Tungans rätta bruk

Hur våra ord sätter igång en dominoeffekt, större än vi anat. Goda ord är som utsäde som vi får skörda. Negativa ord, skvaller, förtal och deras dominoeffekt. Vikten av att ha rätta attityder till oss själva och våra medmänniskor, tolka och tyda allt till det bästa. Ordens ursprung – hjärtat. Hur vi kan lära oss tala i enlighet med Guds ord i alla lägen.

Själavårdskurs

Själavårdskursen är i sin helhet mycket omfattande, men man kan ta valda delar av den. Ett intressant område är att lära sig om olika personlighetstyper (perfektionistisk, histrionisk, sociopatisk, passiv-beroende, passiv-aggressiv, explosiv, borderline m fl). En annan kurs kan handla om depressioners orsaker och lösningar. Andra förslag är utbrändhet, sunt självförtroende i Kristus, missbruksproblem (orsaker och lösningar), cancerpatientens speciella profil, äktenskapets problem (och tiden före) med mera. Se vidare separat innehållsförteckning för Vingårdens själavårdskurs per korrespondens.

Konsten att älska sig själv och sin nästa

En upplyftande undervisning för dem som har svårt att ta emot Guds och människors kärlek. Förutsättningen för att kunna älska andra är att med trons ögon se sig själv fullkomligt älskad.

Helande

Helande – Vad bibeln säger om helande med fokus på fysiskt helande. Finns helandet i försoningen? Vill Gud att alla ska bli helade? Orsaker till uteblivet helande. Olika sätt att ta emot helande. Frågetecknen kring Paulus törntagg, Timoteus mage och Trofimus (som lämnades kvar sjuk). I GT står det att Gud slår med sjukdom – hur ska vi förstå detta?
Ett känsligt ämne som kräver noggrann genomgång för att förhindra missförstånd. Vikten av att inse att vi är älskade även om vi inte blir helade. Fiendens försök att fördöma oss när vi blir sjuka. Vilken roll spelar min och andras tro? 6-8 lektionstimmar.

Guds rikes ekonomi

Ekonomi – rätt förvaltarskap. Ärlighet. Varför man ska betala skatt till en ogudaktig överhet? Givande och tionde till rätt ändamål. Sådd och skörd.

Motivationsgåvorna

Upptäck dina naturliga gåvor!

Motivationsgåvorna omtalas i Rom 12 och är till skillnad från nådegåvorna i 1 Kor 12 nerlagda i vår personlighet från början och kan ofta lätt urskiljas: iakttagaren, tjänaren, läraren, stödjaren, givaren, administratören, medkännaren.

Alla känner igen sig i någon av dessa kategorier (många har mer än en gåva, men oftast är det en eller två som överväger).

Undervisningen ska befria från behovet av att jämföra sig och känna att man kommer till korta. Man upplever att man får vara just den man är och tjäna på det sätt som känns bäst för en själv.

I församlingen kommer fler att tjäna med glädje utifrån sitt hjärta och sin gåva.

Tjänstegåvorna

Tjänstegåvorna i Ef 4:11 – Vad som kännetecknar apostel, profet, evangelist, lärare och herde, vilka uppgifter de har etc.

Bibelns syn på ledarskap och församlingsstyre

Olika ledarskapsmodeller kan gås igenom. Vi uppmärksammar bl a de diken som finns för respektive modell. Apostoliskt eller demokratiskt församlingsstyre – eller finns det kanske ett mellanting? Hur gör man när en person är i ledartjänst, men saknar kallelsen och gåvorna till det?

Att pröva profetiska ingivelser och tal

Tecken på begynnande villfarelse, kännetecken på falska profeter. Hur en sann profet senare kan bli falsk. Känslighet i anden. Hur en god gåva kan misstolkas och missförstås. Hur man undviker att gå fel, mm. Cirka 6 lektioner

Förberedelse för äktenskapet

Äktenskap – relationer

Guds väg till upphöjelse

Om trohet, överlåtelse och tjänande.  Jakobs son Josefs väg till upphöjelse.

Prövningars syfte

Prövningars syfte – vem sänder prövningar? Kan Gud använda dem i ett positivt syfte?

Att känna igen olika slag av prövningar och tester och deras ursprung, och utifrån rätt förståelse bemöta dem på rätt sätt.

Min attityd inför livets prövningar avgör min andliga utveckling.

Att känna igen Guds röst och veta Hans vilja

Att veta Guds vilja – hur man lär sig känna igen Guds röst och ledning.

Bön

Bön – Olika slag av bön, att be trons bön, att söka Herren, att bli enig i bönen, fåfänga böner, varför vi behöver be, att be från rätt perspektiv, att be till Fadern med mera.

I ämnen som rör själavård och psykologi hjälps Peter och Madeleine åt med undervisningen. I övriga ämnen brukar Madeleine stå för huvudparten av undervisningen. Peter åtar sig gärna själavårdssamtal under våra besök.

Vi predikar naturligtvis också på enstaka möten.

Välkommen att höra av dig!