Välkommen till Nils Ibstedts hemsida!

 

Start
Nils Ibstedt
Familjen
Mina böcker
Kyrkor och dop
Missionären
Predikningar
Kyrkritningar
PDF för nedladdning
PDF in English
Konstverk
Beställning

Andens frukt

Predikan i Broby pingstkyrka den 15. mars 2009

”Detta har jag talat till er, för att min glädje skall vara i er och för att er glädje skall bli fullkomlig.” Joh 15:11 SFB

Vid avslutningen av sitt jordeliv höll Jesus flera viktiga tal till lärjungarna.

Med början i kap 14 i Johannes evangelium säger Jesus de berömda orden om sig själv:” Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.”

Han undervisar om Hjälparen, den helige Ande, som han skall sända och att hans lärjungar skall få uppleva en frid som inte finns i denna världen. ”Min frid ger jag er. Jag ger er det inte som världen ger.”

Vinstocken och grenarna

I ett av dessa tal har vi liknelsen om Vinstocken och grenarna och om betydelsen av att bära andlig frukt: ”Jag är den sanna vinstocken, och min Fader är vingårdsmannen (vinodlaren). Jag är vinstocken ni är grenarna.” Joh 15:1, 5

Liknelsen om vinstocken och grenarna är en bild av Guds treenighet. Fadern är vingårdsmannen, Jesus är stocken och saven som flyter ut till grenarna är en bild av den helige Ande. Vi är grenarna. Utan kontakten med stammen och utan flödet av saften från stocken skulle vi helt förlora vårt värde och bli torra grenar utan någon frukt.

Fullkomlig och förblivande glädje

Jesus talar om en glädje som är fullkomlig och han säger att min glädje skall vara i er och er glädje skall bli fullkomlig eller som vi har i den engelska översättningen ”that my joy might remain in you” – att er glädje skall vara förblivande. Kan man verkligen uppleva en fullkomlig glädje i denna världen? Jo, det går därför att Jesus talar om det och den glädjen heter Jesu glädje.

Det finns många slags glädje ivärlden, men de är alla tillfälliga och flyktiga. Den glädje som Jesus ger är fullkomlig och förblivande. Vad världen behöver i dag är glada kristna – kristna som har en glädje som smittar av sig. Hur skall vi kunna uppleva mer av Jesu glädje – av en fullkomlig och förblivande glädje? I vilket sammanhang får man den? Om detta skall vårt bibelstudium handla om.

Detta har jag sagt er--- detta handlade om att bära frukt. ”Min Fader förhärligas om ni bär rik frukt.” (v8). ”Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom bär han rik frukt; utan mig kan ni ingenting göra (v5). Hemligheten till glädjen är att bära frukt – andlig frukt genom förbindelsen med stammen, Jesus.

Vi talar ofta om väckelse och längtar efter väckelse. Kanske vi tänker att bara det började att ske under och tecken ibland oss, så skulle det bli väckelse i världen. Vad jag tror är, att vi har väckelse runt omkring oss i den mån som vi bär andlig frukt.

Villkor för ett fruktbärande liv

Liknelsen framställer villkor för ett fruktbärande liv: rening, förblivande och lydnad.

1. Rening. Vinstocken måste rensas och beskäras för att bära frukt. En gren som är angripen av insekter, en torr gren, måste skäras bort.

A. Ordet. Genom att läsa Bibeln och höra Guds ord, renas våra tankar och vi blir påverkade av Guds tankar. Jesus sade: ”Ni är redan nu rena (ansade) i kraft av det ord som jag har talat till er. ” Joh 15:3 ”Så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är mina vägar högre än era vägar och mina tankar högre än era tankar.” Jes 55:9. Guds ord renar våra tankar, och det upplyser vårt sinne så att vi kan förstå vad som är Guds plan och vilja. Våra själar renas och likformas till Guds avbild genom Guds ord.

B. Blodet. I GT gällde de många offren för att uppleva försoning och förlåtelse. ”Utan blodsutgjutelse gives ingen förlåtelse.” I NT är det Jesu offer och hans utgjutna blod vid korsdöden som är vårt försoningsmedel. Därför heter det: ”Om vi vandrar i ljuset, liksom han är ljuset, då har vi gemenskap med varandra, och blodet från Jesus, hans son, renar oss från all synd. Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.” 1 Joh 1:7, 9

C. Anden. Den Helige Ande helgar oss. Andens eld förtär våra själviska begär och helgar oss. ”Sådana var en del av er. Men ni har tvättats rena, ni har blivit helgade, ni har förklarats rättfärdiga i Herren Jesu Kristi namn och i vår Guds Ande.” 1 Kor 6:11

2. Förblivande. Liknelsen är träffande! Jesus sade: ”Förbli i mig så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv, utan endast om den förblir i vinstocken, så kan inte ni heller det, om ni inte förblir i mig.” (4) En gren som är avbruten från stammen bär ingen frukt.. Ett trons förblivande. Vila i Gud. Leva i Anden, leva i nåden, leva i strömmen, leva i försoningen, leva och vandra i ljuset – det finns många uttryck.

Hur? Främst genom bönen. Att ståndigt hålla kontakt med stammen så att Andens kraft får strömma till oss. Det är ej något svårt ... det är mer en fråga om en helig vana att hålla till i bönevrån och hämta kraft. Det är inte grenen som bär stammen– utan stammen, Jesus Kristus, bär oss.

3. Lydnad – trons lydnad

Paulus brev till romarna både börjar och slutar med Guds plan om att ”alla hednafolk skall föras till trons lydnad”. Rom 1:5; 16:26. Jesus sade: ”Om ni håller mina bud, blir ni kvar i min kärlek, så som jag har hållit min Faders bud och är kvar i hans kärlek. – Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt, frukt som består...” ( V10, 15). Ej lagens bud utan Jesu bud. ”Den som har mina bud och håller dem, han älskar mig och den som älskar mig skall bli älskad av min Fader och jag skall älska honom och visa mig för honom.” Joh 14:21

”Lagen har fått sin ände i Kristus för var och en som tror.” Kristus är slutet på ceremoniallagen med alla offren, så att var och en som tror på honom kan bli rättfärdig. Men tio Guds bud, morallagen, finns kvar, men den uppfylls av ett fullkomligare bud – om att älska varandra såsom Jesus har älskat oss. Livets Andes lag har uppfyllt lagens krav. Rom 8:1-2. Jesus talade om den nya kärleken genom Anden: ty Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige Ande. Kristi kärlek förmedlad genom Anden – från vinstocken till grenarna.

”Om ni håller mina bud!” Vad är Jesu bud utöver kärleksbudet? Tro och se Guds härlighet. Bed och ni skall få. Sök och ni skall finna... Det finns löften i samband med att man följer Jesu bud. ”Predika evangelium, gör alla folk till lärjungarna och lär dem att hålla allt jag har befallt. Se, jag är med er alla dagar.”

Lydnaden betydde tro omsatt i praktisk handling. Att bära frukt har både en andlig sida – Andens frukt och en praktisk sida – gärningarna i tron. Det ena utesluter inte det andra, de går hand i hand, som två ben. Utan andeuppfyllelse och Andens frukt blir våra gärningar fariseiska och klingande cymbaler. Utan trons lydnad i praktisk handling blir Andens frukt endast sköna känslor – ett slags fallfrukt,som bildligt talat ruttnar bort.

Andens frukt – en frukt av Anden

”Min Fader förhärligas, när ni bär rik (mycken) frukt och blir mina lärjungar.” (v8)

I Galaterbrevet har vi en framställning av Andens frukt. I den nya översättningen, B2000, står det ”frukter”, men grundtexten har singularformen ”frukt”. Betoningen ligger på att det är en Andens frukt (en frukt av den helige Ande), men som har många komponenter, alltså en frukt med många delar. Vid en ”hearing” om den nya översättingen B2000 frågade vår exeget Carlo Johansson översättaren, prof. Risenfeldt, om detta. Han medgav då att grundtexten står frukt i singularis, liksom både Bibel1917 och SFB har översatt det. Han menade att man tänker ju sig en fruktskål med många olika sorters frukt att välja mellan. Men med den översättningen missar man hela betydelsen. Det är en fråga om en frukt av den helige Ande men med flera delar. Alla delarna utvecklas tillsammans. Man kan inte plocka till sig en del, t ex glädje men lämna tålamodet därhän. Man har inte mer glädje än man också har tålamod, man har inte mer kärlek än man också har godhet och vänlighet etc. De växer tillsammans. Däremot kan det börja med att bära en liten frukt men som växer och blir större. Jesus talar om att bära 30-faldig, sedan 60-faldig och slutligen 100-faldig frukt. I liknelsen talas det om att bära frukt, mer frukt och rik frukt.

Andens frukt är kärlek, glädje , frid, – tålamod, vänlighet, godhet, – trofasthet (trohet), ödmjukhet (mildhet) och självbehärskning.” Gal 5:22 (FSB)

När jag skulle undervisa om detta i Japan, öppnade jag en clementin (mikan). Den hade just 9 segment. Det blev en bra bild på vad Andens frukt betyder. Alla delarna utvecklas och växer tillsammans. Man kan dela in de olika delarna i tre grupper: Först: kärlek, glädje, frid som man upplever genom Anden i bönen genom den direkta förbindelsen med stammen, Kristus Jesus. Den kraften skall sedan omsättas i praktisk handling.

1:a gruppen: Kristi kärlek. ”Liksom Fadern har älskat mig. så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Ni skall älska varandra så som jag har älskat er. v9,12 ” Ty Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige Ande.” Rom 5:5. Jesu glädje. ”Detta har jag talat till er, för att min glädje skall vara i er och för att er glädje skall bli fullkomlig. (v11) Jesu frid. Frid lämnar jag kvar hos er, min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Joh 14:27

2:a gruppen: Tålamod, vänlighet, godhet = Andens frukt i vårt förhållande till medmänniskorna.

3:e gruppen: Trofasthet. ödmjukhet, självbehärskning gäller förhållande till både Gud och vår nästa.

”Alla skall förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek.” Joh 13:35

”Jag beder att de alla skall var ett och att, så att liksom du, Fader, är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss. Då skall världen tro på att du har sänt mig.” Joh 17:21

 

Start Nils Ibstedt Familjen Mina böcker Kyrkor och dop Missionären Predikningar Kyrkritningar PDF för nedladdning PDF in English Konstverk Beställning

Copyright IBE-förlaget. Senast ändrad: 20 april 2018
Skicka e-post till Vingården för frågor eller kommentarer: post@vingarden.org