Välkommen till Nils Ibstedts hemsida!

 

Start
Nils Ibstedt
Familjen
Mina böcker
Kyrkor och dop
Missionären
Predikningar
Kyrkritningar
PDF för nedladdning
PDF in English
Konstverk
Beställning

Himmelrikets hemligheter

Predikan i Broby pingstkyrka den 15:e februari 2009

Ett tema som Jesus ofta återkommer till är förkunnelsen om himmelriket. Himmelriket är ett andligt rike.

Han sade till lärjungarna: – ”Guds rike kommer inte på ett sådant sätt att man kan se det med sina ögon. Ingen kan säga: Här är det, eller: Där är det. Nej, Guds rike skall vara inom i er .” Luk 17: 20-21. – Guds rike är inte något materiellt, inte något som man kan ta på. Det börjar med pånyttfödelsens under och fortsätter med ett nytt liv i Anden. Ty Guds rike är inte av mat och dryck utan rättfärdighet och frid och glädje i den helige Ande. Rom 14:17

Hur detta himmelrike eller Guds rike, som betyder samma sak, förkunnas, utvecklas och mottages i världen framställer Jesus i flera liknelser som han kallar för himmelrikets hemligheter. I Matteus 13:1-52 har vi sju av dessa liknelser. Den första om ”sådden” förklarade han för alla, den andra om ”ogräset bland vetet” förklarade han för lärjungarna. De fyra följande ”senapskornet, surdegen, skatten och pärlan” finns det ingen uttydning av Jesus nedskriven, medan den sjunde om ”goda och dåliga fiskar”, blir förklarad för lärjungarna.

Jesus framställde himmelrikets hemligheter parvis. Två liknelser om evangeliets förkunnelse: ”Sådden och ogräset bland vetet”; två liknelser om utvecklingen: ”Senapskornet och surdegen”; två om himmelrikets seger, resultatet och vinsten: ”Skatten och pärlan” och slutligen en om avslutningen: ”Skörden” i Guds rike.

De två första liknelserna handlar om evangeliets framgångar och motgångar i världen:

1. Liknelsen om sådden

Och han talade till dem med många liknelser: ”En man gick ut för att så. När han sådde, föll en del på vägkanten, och fåglarna kom och åt upp det. En del föll på steniga ställen, där det inte fanns mycket jord, och det kom fort upp, eftersom myllan var tunn. Men när solen steg, sveddes det och vissnade bort, eftersom det var utan rot. En del föll bland tistlar, och tistlarna växte upp och kvävde det. Men en del föll i den goda jorden och gav skörd, hundrafalt och sextiofalt och trettiofalt. Hör, du som har öron.”

Den liknelsen visar att evangeliet kommer att mottagas mycket olika i världen därför att jordmånen i människornas hjärtan är så olika. För dem som hör ordet om riket utan att förstå, kommer den Onde och snappar bort det som sått i hans hjärta. Han föraktar och förlöjligar det och trampar ner det på vägen. Det är sådden vid vägkanten. Andra lyssnar och intresserar sig ett tag för budskapet, men då det kostar för att få del av dess välsignelser, och det blir lidande och förföljelse för ordet skull, så ger man snart upp och lever hellre ett liv i nöjen och världslig glädje på den breda vägen i världen. Andra åter tar verkligen emot budskapet och följer det en tid, men låter sig övervinnas av världsliga bekymmer och rikedomens lockelser och njutandet av detta livets goda, så det andliga livet till slut blir helt förkvävt, så att han inte bär frukt, likt en planta som förkvävs bland tistlar och törnen.

Men en del av evangeliets utsäde kommer i god jord och mottages av människor som satsar allt på det nya livet, följer Jesus och gör en insats för honom. De är villiga att mista sina liv för Jesus och evangeliets skull. De kan därför bära frukt, till en början 30-faldig, och sedan efter en andlig mognad 6o-faldig samt slutligen 100-faldig frukt för Herren. Hennes sista gärningar blir då fler än hennes första. Upp 2:19.

2. Ogräset och vetet

Nästa liknelse handlar också om evangeliets förkunnelse och hur en ond andemakt (ovännen i liknelsen, djävulen i förklaringen) motarbetar och gör allt för att förstöra Guds avsikter. Den liknelsen är svaret till: ”Varför finns det onda?”, med en lösning på theodice-problemet.

”Himmelriket är likt en man som sådde god säd i sin åker. Men då folket sov, kom hans ovän och sådde ogräs mitt ibland vetet och gick sedan sin väg. När nu säden sköt upp och gick i ax, visade sig också ogräset. Då gick tjänarna till sin herre och sade: Herre, visst sådde du god säd i din åker? Varifrån kommer då ogräset? Han svarade: En ovän har gjort det. Tjänarna frågade honom: Vill du att vi skall gå och samla ihop det? Nej, svarade han, om ni rensar bort ogräset, kan ni på samma gång rycka upp vetet också. Låt båda växa tillsammans fram till skörden. Och när skördetiden är inne, skall jag säga till skördemännen: Samla först ihop ogräset och binda det i knippen som skall brännas upp, men vetet skall ni samla i min loge.”

Sedan lät han folket gå och återvände hem. Hans lärjungar kom då till honom och sade: ”Förklara liknelsen om ogräset i åkern för oss.” Han svarade: ”Den som sår den goda säden är Människosonen, åkern är världen, den goda säden är rikets barn och ogräset är den ondes barn. Fienden som sådde det är djävulen. Skördetiden är världens slut, och skördefolket är änglarna. Som när ogräset rensas bort och eldas upp skall det bli vid världens slut. Människosonen skall sända ut sina änglar, och de skall rensa hans rike från alla som förleder människorna och bryter mot lagen, och de skall kastas i den brinnande ugnen. Där skall man gråta och skära tänder. Och då skall de rättfärdiga lysa som solen, i sin Faders rike. Hör, du som har öron.

Det goda och det onda

Ofta frågar vi oss varför ondskan finns i världen. Svaret kan vi utläsa i liknelsen om ”säden och ogräset”: det är den Ondes verk. Att Gud tillåter Satan verka är en av himmelrikets hemligheter. Genom liknelsen om ogräset bland vetet, fick lärjungarna veta förklaringen till den onda utvecklingen i världen.

Den Onde sår flera sorters "ogräs", falska och bedrägliga läror med våld och terror i deras spår i människornas sinnen och förgiftar dem. – Kejsardyrkan och förföljelser av de kristna, gnosticismens, arianismen; moderna -ismer är ateism. marxism,(kommunism), darwinism (nazism), freudism etc. Det är många som har svårt för att förstå, hur en allsmäktig och kärleksfull Gud kan tillåta ondskan i världen. Hemligheten till att Gud låter laglösheten råda och de onda människorna hållas, åtminstone för en tid är, att han vill ge dessa människor tillfälle till omvändelse och frälsning. Gud förgör inte den onde eller de onda människorna, förrän deras tid är ute. Innan dess begränsar han bara deras makt som svar på bön. Även Paulus talar om ”laglöshetens hemlighet” och att Gud drar nytta av Satans onda verksamhet för att pröva och luttra sitt folk.

– De onda och de goda människorna får växa tillsammans till skördetiden. Jesus sade: ”Det är omöjligt att ta bort ogräs i en veteåker, ty då skadar man vetet också.”

Två profetiska liknelser senapskornet och surdegen om kristendomens abnorma utveckling i världen

3. Senapskornet

– Himmelriket är likt ett senapskorn som en man sår i en åker. Det är minst av alla frön, men när det har växt upp är det större än alla örter och blir till ett träd, så att himlens fåglar kommer att bygga bo bland grenarna.

Detta är en profetisk liknelse om himmelrikets utveckling i världen. Senapskornet är minst av alla frön och den naturliga utvecklingen är att det blir en ört och på sin höjd en liten buske. Men det växer onormalt och blir till ett träd, där de orena fåglarna, som är en bild av de onda andarna, kan bygga sina bo.

Himmelrikets ingång och framgång i världen, kommer att utnyttjas av härsklystna och högmodiga människor som utvecklar Guds rike i världen till att något som det inte var ämnat för – det blir ett stort politiskt träd som i sin makt och överlägsenhet trycker ned svaga och oliktänkande istället för att hjälpa och lyfta och frigöra. Det lilla senapskornet – evangeliet – med sin stora livskraft trots sin litenhet, blir exploaterat på sin livskraft för själviska och maktlystna syften. Många skall utnyttja Jesu namn och hans lära för att vinna herravälde och myndighet i denna världens angelägenheter. (Katolska kyrkans politiska makt med förföljelse av oliktänkande – kättare.)

Men Jesu löfte står fast: ”Jubla, du lilla hjord, ty det har behagar min Fader att ge er riket.” Den lilla hjorden, Guds församling av trogna efterföljare i tjänandet och utgivandet för Kristi sak, kommer att bli de som får livets krona.

4. Surdegen

– Himmelriket är likt en surdeg som en kvinna arbetar in: i tre skäppor mjöl; till slut blir alltsammans syrat.

Tre mått mjöl används alltid i spisoffret som är en bild av gemenskapen med Gud: – med Fadern, Sonen och Anden. Det var strängt förbjudet att låta något som var syrat frambäras som offer, liksom ingen får äta något syrat vid det osyrade brödets högtid. Varför? Syran och surdegen är en bild av synd och falska läror. Det osyrade mjölet och brödet är en bild av Guds helighet och renhet, sanning och gemenskap. ”Låt oss därför fira högtid, inte med gammal surdeg, inte med ondskans och fördärvets surdeg, utan med renhetens och sanningens osyrade bröd.” 1 Kor 5:8

Även denna liknelse om surdegen är en profetisk liknelse om himmelrikets utveckling i världen. Evangeliet och läran om himmelriket, så som Jesus och apostlarna förkunnade det, är rent och fritt från inblandning av främmande vishetsläror och människotankar. Men en kvinna, som här symboliserar en som förför och vilseför, blandar in sin surdeg, falska läror, i det rena evangeliet, som då förvanskas till människoläror som hindrar den sanna gemenskapen med Gud. Det blir onda andars läror som öppnar obevakade själar för de onda andarnas inflytande. Falska läror och falska profeter som söker sin egen ära och sin egen framgång och makt, kommer att genomsyra den rena förkunnelsen av Jesu bud och fördärvar den verkliga gemenskapen och upplevelsen av Gud och hans Ande. (Falska läror i den katolska kyrkan). Jesus sade till lärjungarna: ”Tag er tillvara för fariseernas och suddukeernas surdeg.” Lärjungarna förstod att Jesus menade fariseernas och de skriftlärdas läror. Paulus skriver: ”Rensa bort den gamla surdegen. Låt oss fira högtid inte med gammal surdeg, inte med ondskans och fördärvets surdeg, utan med renhetens och sanningens osyrade bröd.” 1 Kor 5:7-8

Två profetiska liknelser om himmelska skatter i världen – om himmelrikets seger

En fördold skatt och en uppenbar – Israel och Guds församling. Tillsammans blir de Kristi brud (det nya Jerusalem) som har 12 portar med namn på Israels tolv stammar och 12 grundstenar med namn på Lammets tolv apostlar.

– Vi skall få sitta till bords med Abraham, Isak och Jakob i den himmelska bröllopsfesten. Matt 8:11

5. Skatten i åkern – Himmelriket är likt en skatt, som ligger gömd i en åker. En man hittar den och gömmer den igen, och i sin glädje går han och säjer allt vad han äger och köper åkern.

Skatten i åkern är Israel. Nu är den gömd i världens åker. Världen ser inte värdet av Israel idag, men när Jesus kommer som Kungars Kung och Herrars Herre, skall han upprätta "det andliga Israel" och då skall denna skatt stråla som en juvel i Guds rike. – Jesus har köpt åkern! För att få äga den skatten gav Jesus ”allt vad han ägde ” och köpte den med sitt eget dyra blod, för att föra henne hem som en brud från denna i synd fallna jord till sitt himmelska rike.

6. Pärlan – Med himmelriket är det också som när en köpman söker efter fina pärlor. Om han hittar en dyrbar pärla, går han och säjer allt vad han äger och köper den.

”Jesus var rik men blev fattig för vår skull för att vi genom hans fattigdom skulle bli rika.” – Alla som Fadern ger mig skall komma till mig, och den som kommer till mig skall jag inte visa bort. Och detta är Faderns vilja som har sänt mig: att jag inte skall låta någon gå förlorad av dem som han har gett mig, utan jag skall låta dem uppstå på den yttersta dagen. Ty alla som ser Sonen och tror på honom skall ha evigt liv. Och jag skall låta dem uppstå på den sista dagen. Guds församling – de utkallade (gr ekklesia) är pärlan som redan nu lyser som ett ”himlaljus” i världen.

7. Fisk av alla slag – onda och goda

”Med himmelriket är det också som när man lägger ut ett nät i sjön och får fisk av alla slag i det. När det är fullt drar man upp det på stranden och sätter sig ner och samlar den goda fisken i korgar och kastar bort de dåliga. Så skall det bli vid världens slut. Änglarna skall gå ut och skilja de onda från de rättfärdiga och kasta dem i den brinnande ugnen. Där skall man gråta och skära tänder.” – Det kommer en skördetid då det goda och onda skall skiljas åt.

8. Gammalt och nytt ”Har ni förstått allt detta?” – ”Ja”, svarade de. Till slut ger Jesus en sammanfattning med orden: ”Var skriftlärd som har blivit himmelrikets lärjunge är alltså en välbärgad man som ur sitt förråd kan ta fram både nytt och gammalt.” – Vi är rika i Gud!

– Jesus sade till lärjungarna: ”Ni har fått gåvan att lära känna himmelrikets hemligheter, men det har inte de andra. Ty den som har, han skall få, och det i överflöd, men den som inte har, från honom skall tas också det han har.”

Avslutning. Vad kan tas från den som intet har? Svar: – Tillfällena! Man kan försitta sina tillfällen att söka Gud.

 

Start Nils Ibstedt Familjen Mina böcker Kyrkor och dop Missionären Predikningar Kyrkritningar PDF för nedladdning PDF in English Konstverk Beställning

Copyright IBE-förlaget. Senast ändrad: 20 april 2018
Skicka e-post till Vingården för frågor eller kommentarer: post@vingarden.org