Välkommen till Nils Ibstedts hemsida!

 

Start
Nils Ibstedt
Familjen
Mina böcker
Kyrkor och dop
Missionären
Predikningar
Kyrkritningar
PDF för nedladdning
PDF in English
Konstverk
Beställning

Ett budskap till övervinnare

Jesus blev illa berörd av otron han mötte och undrade:

"Skall Människosonen, när han kommer, finna tro på jorden?"(Luk 18:8b) Han säger i sitt avskedstal: "Den som håller ut intill slutet ska bli räddad."(Matt 24:13)

Johannes skriver: "Detta är den seger som har besegrat världen: vår tro. Vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds Son?" (1 Joh 5:4b-5)

Johannes fick ett budskap av Jesus till segervinnarna i de sju församlingarna i Mindre Asien: Ge inte upp ty lönen skall bli mycket stor. Här möter vi den första kristna församlingens kamp för tron. Vad betydde inte deras segrar för oss? Om det var viktigt för dem att hålla fast vid bekännelsen, så är det minst lika viktigt för oss.

1. Efesus: Åt den som segrar skall jag ge att äta av livets träd, som står i Guds paradis. Efesusförsamlingen utsattes för stora frestelser. De kunde inte tåla onda människor och avslöjade falska apostlar med villoläror. Nikolaiterna menade att sex mellan församlingsmedlemmarna skulle befrämja gemenskapen och därför inte var något syndigt. Av allt det onda de fick strida mot blev de kritiska och dömande och den första kärleken till att vinna förlorade syndare svalnade. Anden uppmanade dem att lyssna. De fick löfte om att få äta av livets träd i Guds paradis. Livets träd är en symbol för Kristus och livet med honom. Den som äter av det trädet får leva evinnerligen (1 Mos 3:22).

2. Smyrna: Var trogen intill döden, så skall jag ge dig livets krona... Den som segrar skall inte skadas av den andra döden. De kristna i Smyrna kämpade en hård kamp mot våld och falska läror – en Satans synagoga. Men mitt i sitt lidande var de rika och fick löftet om att få livets krona om de var trogna intill döden. Många fick lida martyrdöden i Smyrna men den andra döden som drabbade motståndarna hade ingen makt över dem.

3. Pergamon: Åt den som segrar skall jag ge av det fördolda mannat. Och en vit sten skall jag ge honom, och på den är skrivet ett nytt namn, som ingen känner utom den som får det. Även i Pergamon var församlingen utsatt för svåra frestelser och villoläror. Samma förföriska lära som hemsökte dem i Efesus kom även till Pergamon. Den kallas både för Bileams lära och Nikolaiternas lära och innebar att äta offerkött till avgudar och bedriva otukt. Men de flesta i församlingen förnekade inte Kristi namn och stod emot dessa förföriska läror. De fick löfte om att få del av det fördolda mannat och de skulle få en vit sten med ett nytt namn som endast de själva skulle få veta betydelsen av. Den vita stenen betydde frikännande från all skuld. Det nya namnet är det namn som är skrivet i himlen där vi har medborgarskap.

4. Thyatira: Men håll fast vid det ni har, till dess jag kommer. Den som segrar och håller fast vid mina gärningar ända till slutet, honom skall jag ge makt över folken, och han skall styra dem med järnspira, liksom man krossar lerkärl, såsom jag har fått den makten av min Fader. Och jag skall ge honom morgonstjärnan. De kristna i Thyatira fick det betyget att deras senaste gärningar var flera än deras första gärningar – i kärlek och tro, tjänande och uthållighet. Vilket högt betyg! Det borde vara en föresats för varje kristen: att bära 30-faldig, 60-faldig och slutligen 100-faldig frukt. Samma slags villoläror frestade även lärjungarna i Thyatira. Kvinnan Isebel uppträdde som en profet och talade stora ord om Guds djupheter, som i verkligheten var Satans djupheter och förförelser av samma slag som tidigare; att bedriva otukt med varandra. De som var uthålliga i tro och ståndaktighet i den lära och de gärningar de hade blivit lärda från begynnelsen, fick stora löften om makt och härlighet. De skulle få morgonstjärnan, vilket är en symbol på en skön framtid tillsammans med Jesus. Jesus är den strålande morgonstjärnan (Upp 22:16).

5. Sardes: Den som segrar skall alltså bli klädd i vita kläder, och jag skall aldrig stryka ut hans namn ur livets bok utan kännas vid hans namn inför min Fader och hans änglar. I Sardes hade avfallet till de köttsliga begärelserna gått allra längst. De var endast levande till namnet. De var döda i synder och överträdelser. Där hade otukten fått fritt herravälde bland de flesta. Helgelse var ett främmande begrepp för dem. Endast några få hade inte fläckat sina kläder och de fick löfte om att få vandra med Jesus i vita kläder och deras namn skulle aldrig strykas ut i livets bok. Jesus skulle kännas vid deras namn inför sin Fader och inför hans änglar. De som skäms för Jesus och hans ord inför detta trolösa och syndiga släkte, ska också Människosonen skämmas för, när han kommer i sin Faders härlighet med de heliga änglarna (Mark 8:38).

6. Filadelfia: Jag kommer snart. Håll fast det du har, så att ingen tar din krona. Den som segrar skall jag göra till en pelare i min Guds tempel, och han skall aldrig lämna det. På honom skall jag skriva min Guds namn och namnet på min Guds stad, det nya Jerusalem, som kommer ner från himlen, från min Gud, och mitt eget nya namn. Filadelfia var församlingen med den öppna dörren som ingen kunde stänga. De hade bevarat Herrens ord och inte förnekat hans namn. Även om deras kraft var ringa skulle även motståndarna förstå att de var älskade av Jesus och borde falla ned och omvända sig. De hade hållit fast vid ordet om uthållighet och därför skulle Jesus också bevara dem i den prövningens stund som skulle komma över alla jordens invånare strax före Kristi återkomst. Detta i enlighet med Jesu ord att "strax efter den tidens lidande skall Människosonens tecken synas på himlen och man skall få se Människosonen komma på himlens moln med makt och stor härlighet" (Matt 24:30). De blir uppmanade att hålla fast vid det de har, så att ingen tar deras krona, och den som vinner seger ska Herren göra till en pelare i Guds tempel – en pelare som bär upp den himmelska tempelbyggnaden.

7. Laodikeia: Den som segrar skall få sitta hos mig på min tron, liksom jag själv har segrat och sitter hos min Fader på hans tron. Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna. Laodikeia är likgiltighetens och försoffningens församling som lever jämsides med den trogna Filadelfiaförsamlingen i ändens tid före Kristi återkomst. De var andligen blinda och berömde sig av sina rikedomar men såg inte sin egen ynkedom, blindhet och nakenhet. De var både ömkansvärda, fattiga och eländiga i all sin uppblåsthet över materiella och världsliga värden. Jesus stod utanför och klappade. De blev anmodade att köpa guld som var renat i eld (en symbol på en äkta tro grundad på Herrens ord) och skaffa sig vita kläder – syndaförlåtelse, upprättelse och rättfärdiggörelse för att dölja sin nakenhet. Då skulle Herren gå in och hålla måltid med dem och de skulle räknas bland segervinnarna och få sitta med Jesus på hans tron liksom Jesus har segrat och sitter med sin Fader på hans tron.

Uppmaningar:

Hör vad Anden säger till församlingarna! Håll fast det du har så att ingen tar din krona! Håll fast vid den första kärleken! Var frimodig i bekännelsen och förneka inte Herrens namn! Var uthållig i tron och tålig i bedrövelsen! Tag vara på ordet och bevara hjärtats renhet!

Då ska du få livets krona och få rätt att äta av livets träd i Guds paradis. Du ska få ta del av det fördolda mannat och få en vit sten, vilket betyder att du blir frikänd i domen. Du ska få ett nytt namn och Jesus ska aldrig stryka ut ditt namn ur livets bok utan ska kännas vid ditt namn inför sin Fader och hans änglar. Du ska då bli en övervinnare som får vandra med Jesus i vita kläder. Du kan bli en pelare i Guds tempel och få sitta med Jesus på hans härlighetstron. Då ska du bli en segervinnare som ska prisa Herren för nåden och frälsningen i all evighet.

Bön:

Herre Jesus, gör mig till en segervinnare! Hjälp mig att hålla fast vid allt vad jag har fått lära av ditt ord och av livets prövningar! Hjälp mig att bevaras i tron och den första kärleken! Gör mig villig att tjäna och giv mig inre styrka så att jag aldrig förnekar ditt namn! Gör mig frimodig i bekännelsen, tålmodig i bedrövelsen och ståndaktig i lidandet! Låt mig till slut av nåd få livets krona och få rätt att äta av livets träd i ditt Paradis! Låt mig få av det fördolda mannat och den vita stenen som ett bevis på att all min synd är förlåten! Ge mig det nya himmelska namnet så att allting bli nytt och jag kan förgäta mitt gamla jag!

Jag ber inte om makt och ära, och jag begär inte att få bli en pelare i ditt tempel och få sitta med dig på din tron. Men Jesus, låt mig av nåd få vandra med dej i vita kläder och bli förvandlad till din likhet i strålglansen från den klara Morgonstjärnan. Amen!

www.nils-ibstedt.com

 

Start Nils Ibstedt Familjen Mina böcker Kyrkor och dop Missionären Predikningar Kyrkritningar PDF för nedladdning PDF in English Konstverk Beställning

Copyright IBE-förlaget. Senast ändrad: 20 april 2018
Skicka e-post till Vingården för frågor eller kommentarer: post@vingarden.org