Välkommen till Nils Ibstedts hemsida!

 

Start
Nils Ibstedt
Familjen
Mina böcker
Kyrkor och dop
Missionären
Predikningar
Kyrkritningar
PDF för nedladdning
PDF in English
Konstverk
Beställning

Jesajaprofetior om Jesus

Del 2 av 4: Nådens evangelium

Inledning. Detta blir del två av Jesajas Kristus (Messias) profetior. I ett tidigare studium har vi sett att Jesaja profeterade om jungfrufödelsen och Kristi människoblivande (inkarnationen), om hur och i vilken ande Kristus skulle verka, och om försoningen som utgör det centrala ämnet i Jesajaboken.

EVANGELIUM I JESAJA: Med ett fullbordat försoningsverk följer det glada budskapet om frälsning och evigt liv:

Jesaja kallas för det Gamla Förbundets evangelist. Hela boken genomsyras av ett glädjebudskap om nåd och frälsning. Hör här vilket härligt evangelium Jesaja predikar:

"Ja, om än bergen viker bort och höjderna vacklar, så skall min nåd inte vika ifrån dig och mitt fridsförbund inte vackla, säger Herren, din förbarmare." 54:10

Vilket löfte! Denna profetia ger oss anledning att citera Lewi Pethrus välkända sång:

Löftena kunna ej svika, nej, de stå evigt kvar.

Jesus med blodet beseglat allt vad han lovat har.

Himmel och jord må brinna, höjder och berg försvinna,

men den som tror skall finna, löftena de stå kvar.

 

1. Nåden: "Med evig nåd vill jag förbarma mig över dig." 54:8b

Guds nåd är själva grunden för frälsning och evigt liv. Guds nåd är evig och även om lagen fanns under GT var det genom nåden de blev frälsta. Fariseerna menade att de höll lagen och att de blev rättfärdiga genom den. Jesus visade dem att de inte hade något andligt liv och att de "inte hade Guds kärlek i sig". De höll lagen men hade inte upplevt nåden och det inre andliga livet. Därför kunde Jesus säga: "Om er rättfärdighet inte överstiger fariseernas, så kommer ni inte alls in i himmelriket." Man måste gå in genom den trånga porten (och be den botfärdige syndarens bön) för att få uppleva nåden och pånyttfödelsen och komma in i Guds rike.

2. Syndernas förlåtelse: Det första som möter oss i nåden är syndaförlåtelsen.

– "Om era synder än är blodröda, så kan de bli snövita, och om de är röda som scharlakan, så kan de bli vita som ull." 1:18 – "Kom, låt oss gå till rätta med varandra", säger Herren.

– "Jag är den som utplånar dina överträdelser, för min egen skull, och dina synder kommer jag icke mer ihåg." 43:25

– "Jag utplånar dina överträdelser som ett moln och dina synder som en sky. Vänd om till mig, ty jag frälser dig. Jubla, ni himlar, ty Herren utför sitt verk." 44:22, 23a

Jesus sade: "Det blir glädje bland Guds änglar över en enda syndare som omvänder sig" Luk 15:7, 10"Gläd er inte över att andarna lyder er, utan gläd er över att era namn är upptecknade i himlen" Luk 10:20. Syndernas förlåtelse är den största gåvan som en människa kan ta emot under sitt jordeliv. Med den gåvan följer evigt liv i glädje och härlighet.

3. Pånyttfödelsen: "Ty så säger den höge och upphöjde, han som tronar till evig tid och heter "den Helige": Jag bor i helighet uppe i höjden, men också hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande. Ty jag vill ge liv åt de ödmjukas ande och liv åt de förkrossades hjärtan." 57:15

Denna Jesajaprofetia visar att även under det gamla förbundet måste människan uppleva en pånyttfödelse till andligt liv i gemenskap med Gud, då Gud tar sin boning i människan genom den helige Ande. Jesus sade till Nikodemus då han inte förstod vad Jesus menade med att bli "född av Anden": "Du skall vara lärare för Israel och förstår inte det!" Jesus undervisade honom om trons väg till pånyttfödelse och andligt liv: "Var och en som tror på honom (Messias – Människosonen) skall ha evigt liv." Joh 3:15-16

4. Andens gåva: "Han lade sin helige Ande i deras bröst" (63:11). I GT fanns både lagen och nåden. Lagen med alla sina ceremoniella offer var de tvungna att hålla. Detta skulle leda dem till syndakännedom och upplevelse av nåden till pånyttfödelse och andligt liv i Gud genom tron. Abraham upplevde trons rättfärdighet innan lagen var given. Kung David är ett bra exempel på att de kunde ta emot Andens gåva i GT. När han hade syndat beder han djupt förkrossad : "Ta inte din helige Ande ifrån mig ". Ps 51:13 Han ägde den helige Andes gåva och kunde "ösa vatten med fröjd ur frälsningens källor". 12:3

Paulus: – "Förstår ni inte att ni är Guds tempel och att Guds ande bor i er?"

– "Vet ni inte att er kropp är ett tempel för den helige Ande som ni har fått från Gud. Ni tillhör inte er själva. Gud har köpt er och priset är betalt." 1 Kor 3:16; 6:19-20

5. Ett fridsförbund: Jesaja profeterade om ett fridsförbund:

"Mitt fridsförbund ska inte vackla, säger Herren, din förbarmare" 54:10

Vi tillhör det nya förbundets folk. Ett fridsförbund som inte kan vackla.

"Se, på mina händer har jag tecknat dig, dina murar står alltid inför mina ögon " 49:16

Vi är tecknade på Jesu sårmärkta händer. Han har köpt oss med sitt blod.

Det nya förbundet i Jesu blod är ett fridsförbund: Jesus sade vid invigningen av nattvarden: – "Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod" 1 Kor 11:25

Paulus skriver: –"Men nu har vi som är i Kristus Jesus och som en gång var långt borta, kommit nära genom Kristi blod. Ty han är vår frid, han som gjorde de två till ett och rev ner skiljemuren" Ef 2:13-14

En ny människa – den försonade människan.

6. Evigt liv: "Jag skall ge dem ett evigt namn som inte skall bli utrotat" (56:5b) Hela Jesaja bok genomströmmas av en ton av hopp och eviga fröjder. När Gud har skrivit vårt namn i Livets bok, kan ingen stryka ut det. Det står där i evighet eftersom Gud vill det och har lovat det.

7. Uppståndelsen: Hela evangeliets budskap når sin härliga fulländning i uppståndelsen. Jesaja har en jublande profetia om detta:

"Dina döda skall bli levande, mina dödas kroppar skall uppstå. Vakna och jubla, ni som bor i stoftet, ty din dagg är ljusets dagg, och jorden skall ge igen de avsomnade" 26:19

– Uppståndelsens härlighet!

– Enligt Jesaja får den som tror och tar emot evangeliet 7 eviga välsignelser:

Evig nåd (54:8); Evigt ljus (60:19); Evig glädje (35:10; 51:11; 61:7);

Evig klippa (25:4); Evigt namn (565); Evig frälsning (45:17); Evig tid (59:21).

Genom evig nåd är Herren vårt eviga ljus som ger oss en evig glädje.

Herren är en evig klippa, som ger oss en evig frälsning med ett evigt namn till evig tid.

Vilket budskap! Vilket evangelium! Vilken frälsning! Vilka löften! Vilken seger!

Vilken härlighet som väntar!

Allt är försonat! Herren själv är vår eviga frälsnig

Mannen med de orena läpparna fick ett möte med himmelens Gud som gav honom rena och andesmorda läppar som förkunnade ett evigt evangelium! Detta evangelium går ut med kraft över världen i dag!

Det är SKÖRDETIDER! Nästan lika många människor blir frälsta varje dag som det föds nya. 175 000 varje dag, 64 miljoner på ett år. Världsbefolkningen (6.5 miljarder) ökar med ca 75 miljoner om året. "Och detta evangelium om riket skall predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan skall slutet komma." Matt 24:14 www.nils-ibstedt.com

 

Start Nils Ibstedt Familjen Mina böcker Kyrkor och dop Missionären Predikningar Kyrkritningar PDF för nedladdning PDF in English Konstverk Beställning

Copyright IBE-förlaget. Senast ändrad: 20 april 2018
Skicka e-post till Vingården för frågor eller kommentarer: post@vingarden.org