Välkommen till Nils Ibstedts hemsida!

 

Start
Nils Ibstedt
Familjen
Mina böcker
Kyrkor och dop
Missionären
Predikningar
Kyrkritningar
PDF för nedladdning
PDF in English
Konstverk
Beställning

Se, din konung kommer till dig

"Fröjda dig storligen, du dotter Sion, höj jubelrop, du dotter Jerusalem!

Se, din konung kommer till dig, rättfärdig och segerrik är han.

Han kommer fattig (ödmjuk), ridande på en åsna, på en åsninnas fåle" (Sak 9:9).

Profetian finns i alla evangelierna: Matt 21:1-17; Mark 11:1-1-11; Luk 19:28-45; Joh 12: 12-19.

När denna märkliga profetia i Sakarja gick i uppfyllelse vid Jesu segerrika intåg i Jerusalem, väntade folket på Messias ankomst. Folkets rop: "Hosianna, Davids son! Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden", visar att de trodde att Jesus var den väntade Messias. Hosianna betyder "O, fräls". Markus har tillägget: "Välsignat vår fader Davids rike som nu kommer!" Lukas: "Välsignad är han som kommer, konungen, i Herrens namn. Fred i himlen och ära i höjden." Johannes: "Hosianna! Välsignad är han som kommer i Herrens namn, han som är Israels konung."

Hosiannamarschen tillhörde ceremonierna under lövhyddohögtiden. Då gick en grupp pilgrimer sju gånger runt Jerusalem under jubel och basunklang, då de ropade "Hosianna" och påmindes därmed om intagandet av löfteslandet. Vid samma tillfälle gick prästerna i templet sju gånger runt altaret och ropade: "Hosianna", som en bön om frälsning. När folket hyllade Jesus med Hosiannaropen, var det en hyllning till en konung och samtidigt också en bön om frälsning: "Fräls oss! Hela oss! Låt det gå väl för oss!" Det var ett erkännande av Jesus som Messias. Jesus har kommit som vår Messias och Frälsare och han ska komma tillbaka som konung för dem, som lever i väntan på det andra advent.

Se, din konung kommer till dig. En konung har makt. Vår kung har all makt – makt över liv och död. Makt att frälsa till det yttersta! Ditt livs konung kommer till dig i makt och glans, i härlighet och ära! Din konung kommer just till dig. Det fanns en skara som följde efter Jesus, men också en skara kom ut från Jerusalem och mötte Jesus. Jesus blev verkligen hyllad som en konung – som Messias, hela Jerusalem var i uppror. Man sade "alla löper efter honom". Tänk om ledarna då hade insett vem Jesus är. Men inte ens de skriftlärda såg att Sakarjas profetia gick i uppfyllelse när Jesus kom ridande på åsnan. Jesus kom till sina egna, men "hans egna tog inte emot honom". Lärjungarna förstod inte heller detta förrän Jesus hade förhärligats (Joh 12:16).

Konungen kommer till dig. Nu kommer Jesus på nytt till oss – till dig. "Vi älskar därför att han först älskade oss", 1 Joh 4:19. Det är inte vi som först har älskat Gud. Det är inte vi som har utvalt Jesus – det är han som först har älskat oss och kommer till oss. Det är han som har utvalt oss (Joh 15:16) och kallar på oss. Han kommer på nytt och på nytt igen som vårt livs konung – som sanningens konung, som ödmjukhetens och det eviga livets konung. Han kommer som frälsningens konung just till dig. Nu får du ropa: "Hosianna" – "O, fräls! O, låt väl gå! Hela mig, så jag blir helad!"

Jesus kommer rättfärdig. Jesus föddes helig. Jesus var fylld av gudomens fullhet allt från födelsen (Kol 2:9). Han var "helig, oskyldig, obefläckad, skild från syndare, upphöjd över himlarna (Hebr 7:26). "Vem kan överbevisa mig om synd?", frågade Jesus. På förklaringsberget kunde han ha återvänt till himlen.

– "Han begick inte någon synd, och svek fanns inte i hans mun. Våra synder bar han i sin egen kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synden och leva för rättfärdigheten. Kristus själv dog ju för era synder, en gång för alla. Rättfärdig dog han för er orättfärdiga för att leda er till Gud." (1 Petr 2:22-24;3:18)

Jesus kommer till oss rättfärdig – utan synd. Han var fylld av den gudomliga (agape) kärleken alltsedan födseln. "Ni vet att han har uppenbarat sig för att ta bort synderna, och att någon synd inte finns hos honom." (1 Joh 3:5). "Och du skall ge honom namnet JESUS, ty han skall frälsa sitt folk från deras synder." (Matt 1:21) Jesus kom som VÄRLDENS FRÄLSARE, inte enbart som judarnas Messias. Vi är alla inberäknade i denna Guds frälsningsplan.

– "Han som inte visste vad synd var, honom gjorde Gud till ett med synden för vår skull, för att vi genom honom skulle bli till ett med Guds rättfärdighet" (2 Kor 5:21).

– Det var en rättfärdig konung som kom ridande in i Jerusalem. Han kom inte för att döma oss, utan för att världen skulle bli frälst genom honom.. Han kommer med rättfärdighet – som "rättfärdighetens sol med läkedom under sina vingar." Han erbjuder oss sin rättfärdighet, sin förlåtelse, sin rening och frälsning. Hans rättfärdighet blir vår rättfärdighet genom tron.

Segerrik är han. Hela Jesu liv var ett kärlekens segertåg! 1. Segern i öknen – över satans frestelser. 2. Segern i Getsemane – över sig själv. 3. Segern på Golgata – allt är fullbordat. Hela Jesu liv var ett enda segertåg över synden, frestelser och själviskhet. Han vann seger i öknen över frestelserna, seger i Getsemane över jagiskheten – "Men inte som jag vill, utan som du vill". Slutligen vann han seger på Golgata, en kärlekens seger för en förlorad värld. Jesu död var den största av alla segrar. Han dog i en triumf som var större än intåget i Jerusalem då folket hyllade honom. Segern på korset gjorde honom till Världens Frälsare och genom evangelium började hans verkliga segertåg över hela världen.

Han kommer fattig och ödmjuk. Han kommer fattig, ridande på en åsninnas fåle, en åsna som ingen förut har suttit på. Fattig, dock rik. Fattig till det yttre. "Han som var rik blev fattig för vår skull, för att vi genom hans fattigdom skulle bli rika". Vid det första advent möter vi Jesus i fattigdomens dräkt. Herdarna blev visade till en krubba – tecknet på den djupaste fattigdom. Han levde som en fattig och dog fattig, de kastade lott om hans mantel, han hade ingen egen grav. Se, din konung kommer till dig fattig. Även när han under triumf mottog folkets hyllning kom han fattig. Han red inte på en kamel eller en "vit springare" utan på en enkel åsnefåle. Jesus kom för att "uppsöka och frälsa det som var förlorat". Jesus böjde sig ned för att möta de fattiga på deras eget plan.

Han erbjuder oss en korsupplevelse. Vi måste först se vår egen fattigdom. Först förödmjukelse – förkrosselse – syndakännedom, bekännelse – en trång port – ett självuppgivande – ett förkrossande nederlag för den egna prestigen. Han kommer fattig – på en åsna. Ingen upphöjdhet. Många log i förakt mot dessa dumma efterföljare till nasarén – hånade av världen – de följer en åsnekung – en som ingenting är och ingenting har. Hån och förakt från världen blir också vår erfarenhet i Jesu efterföljd.

Ödmjuk kommer han ridande Fattig kan även översättas med ordet ödmjuk eller fattig i anden. Jesus var ödmjukheten själv. Högmodet är människans grundsynd. Det var på grund av högmod och trots som de första människorna föll i synd. De ville bli något stort, bli lika Gud. – Jesus är motsatsen, han kommer till oss fattig i anden – i ödmjukhetens dräkt. Gud giver nåd åt de ödmjuka. Därför måste vi gå in genom den trånga porten.

När Jesus kom närmre Jerusalem började han att gråta över staden. Inte gyllene porten utan (de förlorade) slakt-fårens port. Han gick in i templet och såg allt och återvände till Betania. Nästa morgon förbannade han fikonträdet (Israel).

– Jesus hade ett brinnande rättspatos. Jesus avslutade sin offentliga verksamhet med att rena templet för andra gången (nästa dag). Han for fram som en Andens stormvind i templet. När Jesus kommer in i våra liv, måste han rena vårt hjärtas tempel för att kunna bo där med sin Ande. Han vill också göra våra hjärtans tempel till ett bönehus. (Rik i Gud.) Vi behöver alla Guds nåd, förlåtelse och förnyelse. Jesus kommer med frälsning till de ödmjuka. "Han upphöjer de ringa. Hungriga mättar han med sina gåvor." (Luk 1:52-53) Jesus visar vägen. Han var själv ödmjuk i sin lydnad ända in till döden, till döden på ett kors (Fil 2:8). Vi får möta Jesus vid korset, vid förkrosselsens och ödmjukhetens plats då vi blir sanna och fattiga i oss själva blir vi rika i Gud. (Jes 57:15 – en förkrossad ande)

Jesus kommer tillbaka som Kung. Vid det andra advent kommer Jesus tillbaka som härlighetens kung. Då kommer hans strålglans att överträffa allt. Han kommer segerrik – han kommer med uppståndelsens härlighetmed det eviga livets fullhetmed liv och övernogmed evigt jubelmed frid till en sargad jord. Han öppnar himmelska boningar till sina trogna, till dem som velat utstå smäleken med honom i världen. Han kommer och "har med sig sin lön att ge åt var och en" (Upp 22:12).

Se – din konung kommer!

Se, din konung kommer till dig!

Jubla! Ropa Hosianna! Låt oss vandra i Kristi segertåg!

Låt oss svinga segerpalmerna! www.nils-ibstedt.com

 

Start Nils Ibstedt Familjen Mina böcker Kyrkor och dop Missionären Predikningar Kyrkritningar PDF för nedladdning PDF in English Konstverk Beställning

Copyright IBE-förlaget. Senast ändrad: 20 april 2018
Skicka e-post till Vingården för frågor eller kommentarer: post@vingarden.org