Välkommen till Nils Ibstedts hemsida!

 

Start
Nils Ibstedt
Familjen
Mina böcker
Kyrkor och dop
Missionären
Predikningar
Kyrkritningar
PDF för nedladdning
PDF in English
Konstverk
Beställning

Sju bilder av Jesus i Uppenbarelseboken

Den första tidens kristna upplevde svåra förföljelser. Under dessa prövningar blev Uppenbarelseboken en av de mest lästa böckerna. Den ger ett ansikte åt ondskan i världen, men har framför allt en rik framställning av Jesus Kristus som den som skall besegra det onda och belöna sina trogna efterföljare. Redan i prologen framför Johannes en hälsning från: "Jesus Kristus det trovärdiga vittnet, den förstfödde från de döda och härskaren över jordens kungar. Han som älskar oss och har löst oss från våra synder med sitt blod och som har gjort oss till ett kungadöme, till präster åt sin Gud och Fader." I Uppenbarelseboken kan vi urskilja sju bilder av Jesus som framställer honom som vår Frälsare och Konung.

1. Jesus – överherden för församlingen

I sin första syn får Johannes se en majestätisk bild av Jesus som den förhärligade Människosonen strålande av Guds härlighet. Hans ögon var som eldslågor och hans ansikte var som solen när den lyser i sin kraft. Johannes fick se honom mitt ibland de sju ljusstakarna som är en bild på församlingarna. Han är mitt ibland oss och han är huvudet för församlingen. Han höll sju stjärnor i sin högra hand vilket var församlingarnas föreståndare och han går bland ljusstakarna av guld (Upp 1:11-16; 2:1). Han är församlingens överherde och vakar över sitt verk. "Fridens Gud, som i kraft av ett evigt förbunds blod har fört fårens store herde, vår Herre Jesus Kristus, upp från de döda, han må fullkomna er i allt gott, så att ni gör hans vilja" (Hebr 13:20).

2. Jesus – segraren över döden och dödsriket

När Johannes såg Jesu gudomshärlighet föll han ned som död vid hans fötter. Han fick då höra "Bibelns mäktigaste budskap": "Var inte rädd. Jag är den förste och den siste och den som lever! Jag var död, och se, jag lever i evigheters evighet, och jag har nycklarna till döden och dödsriket" (Upp 1:17-18). Vilket segerbudskap! Jesus har besegrat döden, han har nycklarna, han har makten över död och liv. Som segrare gick han ned i dödsriket. Han har fullbordat försoningen och kunde säga till den botfärdige rövaren på korset: "I dag skall du vara med mig i paradiset." Redan samma dag öppnade Jesus den avdelning i dödsriket där alla troende under gamla förbundet hade samlats vid Abrahams sida. "Jesus har genom sin död gjort dödens herre, djävulen, maktlös och befriar alla dem som genom sin fruktan för döden varit slavar hela sitt liv" (Hebr 2:14b-15).

3. Jesus – Lammet som friköpt oss

I nästa underbara bild ser Johannes Jesus stå inför den himmelska tronen. Ingen var värdig att bryta sigillen utom Lammet som såg ut att vara slaktat. Och man sjöng en ny sång i himlen: "Du är värdig att ta boken och bryta dess sigill, ty du har blivit slaktad, och med ditt blod har du friköpt åt Gud människor av alla stammar och språk och länder och folk" (Upp 5:9). Det var inte med förgängliga ting, silver eller guld, som vi friköptes från det meningslösa liv som vi levde i, utan med blodet från ett lamm utan fel eller fläck, Kristi dyra blod (1 Petr 2:18-19). Myriaders myriader av änglar, de 24 äldste, representanter för församlingen, och alla varelser kring tronen lovsjöng Lammet som blev slaktat och är värdigt att ta emot makten och få rikedom och vishet och styrka och ära och härlighet och lovsång.

4. Jesus – översteprästen och förebedjaren

Johannes såg en ängel vid rökelsealtaret med ett rökelsekar av guld och åt honom gavs mycket rökelse som skulle läggas till de heligas böner på guldaltaret inför tronen. "Då vi nu har en stor överstepräst, Jesus, Guds Son, som har stigit upp genom himlarna, så låt oss hålla fast vid vår bekännelse (Hebr 4:14). Han som inte skonade sin egen Son utan utlämnade honom för oss alla, hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? Vem är den som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött, ja, än mer, den som sitter på Guds högra sida och ber för oss" (Rom 8: 32, 34). Han hör våra böner och han manar gott för oss inför Fadern. Våra böner är dyrbara inför Gud. Bildlikt talat samlar han dem i guldskålar.

5. Jesus – skapelsens och historiens Herre

I nästa syn fick Johannes se en väldig ängel stå mellan himmel och jord. Han var klädd i ett moln och hade en regnbåge kring sitt huvud. Hans ansikte var som solen och hans ben var som eldpelare med högra foten på havet och vänstra på jorden. Det var förbundets ängel som Johannes såg, han som är himlastegen och förbindelsen mellan himmel och jord, världens Skapare och Frälsare Jesus Kristus. Ingen kan komma till Fadern utom genom honom (Joh 14: 6b). "Allt har blivit skapat genom honom och till honom" (Kol 1:16). "Honom har Gud insatt till att ärva allting, och genom honom har han också skapat världarna" (eng the worlds, Hebr 1: 2b). Han är historiens Herre och han har även skapat "eonerna", tidsåldrarna. I högra handen hade han en liten bokrulle som var öppnad. Det var han och endast han som kunde bryta inseglen om Guds plan i bokrullen. Nu är den öppnad och med en röst som när ett lejon ryter, förklarade han att "tiden var ute" för satans och ondskans regemente på jorden och att "Guds rådslut nu skulle fullbordas" (Upp 10: 6-7).

6. Jesus – skördemannen och domaren

Johannes såg "En som liknade Människosonen sitta på ett vitt moln med en krona av guld kring sitt huvud och i handen en vass skära. Han sänkte sin skära ner över jorden, och jorden skördades" (Upp 14:14-16). Jesus är både jordens skördeman och domare. Församlingen har del i den första uppståndelsen, "de heligas uppståndelse", och får gå in i de himmelska boningarna ty himlen är vårt eviga hem (Fil 3:20). Vi kommer inte under någon fördömelsedom eftersom Jesus har friköpt oss (Rom 5: 18-21). Vi kommer dock att dömas inför Kristi domstol för att få lön för vårt jordelivs gärningar, gott eller ont (2 kor 5:10). Alla övriga människor uppstår till dom vid den sista uppståndelsen (Upp 20:11-14). "All dom har överlåtits åt Sonen" (Joh 5: 22).

Paulus predikade för athenarna: "Ty Gud har faställt en dag då han skall döma världen med rättfärdighet genom en man som han i förväg har bestämt därtill. Det har han bekräftat för alla människor genom att låta honom uppstå från de döda" (Apg 17:33). Det är Jesus som sitter på den vita tronen (Upp 20: 11-14) och som ska döma alla övriga människor i dödsriket (hades). De ska dömas efter sina gärningar uppskrivna i böckerna.

7. Jesus – Konungarnas konung

Slutligen ser Johannes Jesus som "konungarnas Konung och herrarnas Herre" komma med de himmelska härskarorna för att upprätta sitt fridsrike på jorden (Upp 19:11f). En ny tid skall nu börja på jorden. Jesus skall regera från sin härlighetstron i Jerusalem, som blivit världens huvudstad. Vårldsverkarna – getterna – har tagits bort från jorden och fåren får ärva riket där "Guds ord skall uppfylla jorden, som havet uppfyller havsbottnen" (Jes 11:9) och "alla hednafolk skall söka Herren" (Apg 15: 16-18). Då skall man göra svärden till plogbillar och spjuten till vingårdsknivar och folken skall inte mer lära sig att strida.

 

Start Nils Ibstedt Familjen Mina böcker Kyrkor och dop Missionären Predikningar Kyrkritningar PDF för nedladdning PDF in English Konstverk Beställning

Copyright IBE-förlaget. Senast ändrad: 20 april 2018
Skicka e-post till Vingården för frågor eller kommentarer: post@vingarden.org