Välkommen till Nils Ibstedts hemsida!

 

Start
Nils Ibstedt
Familjen
Mina böcker
Kyrkor och dop
Missionären
Predikningar
Kyrkritningar
PDF för nedladdning
PDF in English
Konstverk
Beställning

Guds eld över fullkomliga offer

En bibelstudiepredikan

– "Jag har kommit för att tända en eld på jorden. Om den ändå redan brann!" (Luk 12:49).

När Jesus profeterade om elden han skulle tända, tillade han i samma stund:

– "Men jag har ett dop som jag måste döpas med, och jag våndas innan det är över."

Dopet var Jesu lidandesdop då han skulle ge sig själv som ett fullkomligt offer för världens synd. Guds kärlekseld genom den helige Ande som skulle beröra hela världen, (VÄRLDSVÄCKELSE) kunde inte komma förrän det fullkomliga offret för synden hade framburits. Jesus var den ende syndfrie som kunde frambära sig själv som ett ställföreträdande försoningsoffer för mänskligheten. Liksom det finns lagar i den materiella världen, finns det lagar i andens värld. Guds eld faller endast över fullkomliga offer. Vi kan aldrig ge ett fullkomligt och syndfritt offer. Jesus har gjort det för oss i sitt lidandesdop. Vi ska nu se förebilder till detta i GT:

Sju gånger föll Guds eld från himlen över offer under Gamla Förbundets tid.

1. Abrahams fullständiga offer enligt lagen: Gud slöt förbund med Abraham genom ett blodigt offer och beseglade förbundet med eld. Då Abraham hade offrat, syntes en eld som en brinnande fackla fara fram mellan offerstyckena och han fick löftet om Kanaans land. Abrahams 4 offer: Syndoffer för vår syndiga natur, skuldoffer för synder som måste bekännas, samt brännoffer och tackoffer. Jesus offrade ett heltäckande offer för vår synd och skuld. Vi kan då överlåta oss åt Gud (vårt brännoffer) och framföra tacksägelse (tackoffer) för frälsningen. Gud beseglar då våra liv med Andens livgivande eld och vi får förvissning om löfteslandet – det eviga livet hos Gud. I det nya förbundet testamenterar Gud åt oss ett "oförgängligt arv" som är förvarat åt oss i himlen.

2. Arons offer vid tabernaklets invigning: Altaret hade 4 horn och Aron frambar 4 offer för att bringa försoning både för sig själv och för folket. Horn betyder makt och kraft och hornen skulle alltid bestrykas med offerblodet. Det finns kraft till försoning i offerblodet. (Det finns kraft, kraft...) Efter offrandet räckte Aron ut sina händer över folket som tog emot den första välsignelsen (syndernas förlåtelse). Ännu hade ingen gudomlig eld blivit tänd på altaret. Därefter gick Mose och Aron in i det allra heligaste i templet och stänkte med blodet innanför förlåten.

– Jesus gick en gång för alla in i det allra heligaste, inte med bockars och kalvars blod utan med sitt eget blod, och vann en evig återlösning (Hebr 9:12).

Sedan gick de ut och välsignade åter folket – den andra välsignelsen (ANDENS DOP I ELD). Då visade sig Herrens härlighet för allt folket och från Herren utgick en eld som förtärde offren på altaret. Folket föll ner på sina ansikten och jublade. Då vi tar emot den första och andra välsignelsen från Gud, kan vi jubla, ty vi upplever Guds härlighet ibland oss. Blodet först, sedan elden. Elden Herren tände på altaret fick aldrig slockna. Israels barn förde elden från lägerplats till lägerplats.

3. Guds eld över offret vid Gideons kallelse: Gideon var bedrövad över tillståndet i landet. Fienderna härjade överallt. Då kom Herrens ängel och sa till honom: – "Herren vare med dig, du tappre stridsman". Då Gideon kände sig för svag för att kunna uträtta något, sade ängeln: "Gå åstad i denna din kraft och fräls Israel. Se, jag har sänt dig."

Då Gideon frambar ett offer bad han om ett tecken. Ängeln godkände offret och sade att han skulle lägga det på klippan (på löftesordet). Gud svarade med eld från klippan som förtärde offret. Då vi lyder Herrens kallelse får vi uppleva elden över våra liv. Jesu sista ord på jorden var:

– "Stanna kvar i Jerusalem tills ni blir beklädda med kraft! Ty när den helige Ande kommer över er skall ni bli mina vittnen till jordens ände."

Över Jesus kom den helige Ande som en duva. Han var helig och överlåten åt Guds vilja. Över oss kommer Anden som eld för att förtära vår egenvilja, så vår vilja kommer i harmoni med Guds och vi blir tända för att gå till världens ände med evangelium. "Helig Ande och eld" (Matt 3:11). Ju djupare vår överlåtelse åt Gud och hans vilja med våra liv blir, desto mera av elden får vi uppleva.

4. Offret då Herren uppenbarar sitt namn: Simson är en typbild på kyrkan. Så länge Simson levde i helgelse (avskildhet) var han oövervinnelig. Manoa och hans hustru fick besök av Herrens ängel som talade om att Simson, en frälsare i Israel, skulle födas i deras hem. Manoa bad om att få veta ängelns namn. Namnet var och är Underbar (Dom 13:18). Manoa offrade på klippan. Då skedde något underbart inför Manoa och hans hustrus ögon. När lågan slog upp från altaret mot himlen, for Herrens ängel upp i lågan. (Ängeln var en Kristusuppenbarelse i GT.) Då vi är villiga att bli Herrens redskap får vi uppleva att Herren är Underbar. (His name is Wonderful...) Han låter oss få del av den gudomliga elden och hans namn blir ett underbart segernamn var vi går fram. Petrus och Johannes hade inte silver eller guld att ge den lame mannen. Men de hade kraften i JESU NAMN: "I Jesu Kristi, nasarens, namn: Stig upp och gå!"

I Jesu namn får vi se under och tecken. Elden från himlen förvandlar oss. Den förtär offret och vi får svinga oss upp i dess lågor med honom som är Underbar.

5. Davids offer på Ornans tröskplats: Domen låg tung över Israel. 70.000 hade fallit i pesten som härjade i landet. Domsängelns svärd var utsträckt över Jerusalem. David kallade på de äldste och de började att bedja och fasta för räddning undan straffdomarna. David lydde befallningen och offrade ett offer efter lagen på Ornans tröskplats. Då föll Guds eld från himlen över offret och ängeln drog tillbaka svärdet. Domen över Israel upphörde (2 Sam 24:15-25). Där Guds eld faller på människor, blir de befriade från både syndens skuld och dess konsekvenser – straffet.

– "Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus" (Rom 8:1).

På 50-talet hängde straffdomens svärd mycket tung över vårt land. Som svar på bön och heloffer från bönekämparna sände Gud en eldsväckelse över Sverige som skonade oss från domen. Ska Herren göra det än en gång?

6. Salomos offer vid tempelinvigningen: Vid tempelinvigningen på Ornans tröskplats framfördes fullkomliga offer enligt lagen. Offer och helgelse! Bön och överlåtelse!

"När Salomo hade slutat sin bön kom Guds eld ner från himlen och förtärde brännoffret och slaktoffren, och Herrens härlighet uppfyllde huset" (2 Krön 7:1).

Guds eld och Guds härlighet! Folket föll ned i tillbedjan, jubel och lovsång. Guds eld förmedlar alltid Guds härlighet. Där Guds härlighet är uppenbarad blir det jubel och lovsång.

7. Elias offer på Karmel: Elia utmanade de falska profeterna. Ensam stod han emot 450 baalsprofeter. Till folket sade han: "Hur länge ska ni halta på båda sidor? Vem är Gud? Herren eller Baal?" Han byggde ett altare åt Herren.

När Guds eld föll över Elias offer besegrades fienderna och folket omvände sig till Herren. Vi ser avfallet i vårt land. Vi måste vara raka i vår förkunnelse. Antingen – eller! Vi kan inte både "tillbedja" världens avgudar och Herren samtidigt. Vi måste bygga ett bönealtare åt Herren. När elden faller, får vi se hur Herren välsignar sitt folk och otrons härar blir besegrade.

8. Guds eld på pingstdagen efter det FULLKOMLIGA offret på Golgata. Jesus ropade: –"Om någon törstar, så kom till mig och drick! Den som tror på mig, ur hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram, som Skriften säger." Detta sade han om Anden, som de skulle få som trodde på honom. Ty Anden hade ännu inte blivit utgjuten, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad (Joh 7:37-39).

Petrus skriver: –"Kristi lidanden och den härlighet som skulle följa."

Jesus utropade: "Det är fullbordat!" (Hebr. "tetelestai", kan även översättas: "Jag har betalat priset".) Jesus uthärdade lidandesdopet för vår skull och blev lydig intill döden.

Jesu fullkomliga offer på korset – grunden för eldsdopet på pingstdagen.

Blod och eld! Blodet först, elden sedan. Blodet renar!. Elden frigör! Försoningen först, sedan härligheten! På pingstdagen föll Guds eld från himlen över de lärjungar som hade upplevt kraften och reningen i Kristi blod. Elden från himlen gör oss frimodiga och giver oss kraft att bli väckelsen budbärare.

ELDEN BRINNER! DET ÄR SKÖRDETID! 175 000 nya kristna bekännare varje dag, på ett år 64 miljoner nykristna i världen. 50.000 nya husförsamlingar i Indien på ett år. 50% av Afrikas befolkning söder om Sahara bekänner sig som kristna. 30% av Indonesiens, 35% av Sydkoreas, 10% av Kinas befolkning är kristna. Pingstväckelse i Syd- och Mellanamerika med över 200 miljoner pingstvänner/karismatiker. UNGDOMSVÄCKELSE i Skandinavien! Herren kallar nya lärjungar överallt!

 

Start Nils Ibstedt Familjen Mina böcker Kyrkor och dop Missionären Predikningar Kyrkritningar PDF för nedladdning PDF in English Konstverk Beställning

Copyright IBE-förlaget. Senast ändrad: 20 april 2018
Skicka e-post till Vingården för frågor eller kommentarer: post@vingarden.org