Välkommen till Nils Ibstedts hemsida!

 

Start
Nils Ibstedt
Familjen
Mina böcker
Kyrkor och dop
Missionären
Predikningar
Kyrkritningar
PDF för nedladdning
PDF in English
Konstverk
Beställning

Evangeliets sju hemligheter

"Ni har fått gåvan att lära känna himmelrikets hemligheter. – Den som har, han skall få, och det i överflöd, men den som inte har, från honom skall tas också det han har." Matt 13:10-12 Vad kan tas från den som intet har? – Tillfällena! Man kan försitta sina tillfällen att söka Gud.

Evangeliet talar om inte mindre än sju hemligheter (eller mysterier). Vad betyder detta med Guds hemligheter (gr musterion = mysterium, hemlighet)? Varför talade Jesus i liknelser? Varför talar inte Gud klarspråk? Varför denna hemlighetens slöja över budskapet? Svaret är att Jesus talade i liknelser för att människor som var arroganta skulle söka meningen i dem och komma till tro. Gud talar klarspråk genom evangeliet och att alla evangelieförkunnare har som sin uppgift, liksom Paulus, att förkunna och uppenbara.

Vi får fatta detta med hemligheter på följande sätt. Guds hemligheter är uppenbara för dem som tror, men är fördolda hemligheter för dem som inte vill tro. Deras sinnen är förmörkade av denna tidsålders gud och kan inte fatta sanningen om Gud och hans plan därför att de älskar mörkret mer än ljuset. Men för dem som tror blir Guds hemligheter uppenbara sanningar som man kan bygga sitt liv och evigheten på.

"Varje förkunnare av evangelium är en förvaltare av Guds hemligheter"(1 Kor 4:1). Paulus bad de troende i Korint om förbön för att Gud skulle "öppna en dörr för ordet för att predika Kristi hemlighet, (Kol 4:3) och att de troende skulle få rätt insikt i Guds hemlighet, Kristus, ty i honom är vishetens och kunskapens alla skatter gömda" (Kol 2:2-3).

1. MÄNNISKOBLIVANDETS HEMLIGHET. Den första stora sanningen om "hemligheten med Kristus" är "inkarnationens hemlighet". Paulus (SFB): "Stor är gudsfruktans (gr eu-sébeia. B2: vår religions = vår tros) hemlighet: Han (Theos: Gud) uppenbarades som jordisk varelse, SFB: Han som blev uppenbarad i köttet, bevisad rättfärdig genom Anden, sedd av änglarna, predikad bland folken, trodd i världen, upptagen i härligheten (1 Tim 3:16).

Egentligen borde inkarnationen inte vara en hemlighet för judarna ty Skriften har en tydlig profetia om Messias människoblivande: – Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila, och hans namn skall vara: Underbar i råd, Väldig Gud, Evig fader, Fridsfurste (Jes 9:6). Men de ledande judarna kunde inte inse att Jesus var Gud kommen i mänsklig gestalt och därför "korsfäste de Härlighetens Herre".

Johannes säger i prologen till sitt evangelium: "Ordet var GudOrdet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den Enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning."(Joh 1:14). Ängeln Gabriel: "Den helige Ande skall komma över dig, och den högstes kraft skall vila över dig. Därför skall också barnet kallas heligt och Guds Son" (Luk 1.35). Petrus säger att de var ögonvittnen till Jesu majestät och fick se hans gudomshärlighet på det heliga berget (1 Petr 1:16f).

Jesus sade: "Ni hör hemma här nere, jag är ovanifrån. Ni tillhör denna världen, jag tillhör inte denna världen. Därför sade jag att ni skall dö i era synder. Ty om ni inte tror att jag är den jag är, (Messias - Världens Frälsare) skall ni dö i era synder" (Joh 8:23-24). "Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud, utan avstod från allt och antog en tjänares skepnad då han blev som en av oss" (Fil 2:6).

Sanningen om att Jesus är en uppenbarelse av Gud i mänsklig gestalt är grundläggande för vår tro på honom som Frälsare. Om Jesus varit en människa som du och jag skulle han vara delaktig i Adams fallna natur och skulle inte kunna frälsa oss. Ordet lär att "det heliga" som var fött var Guds Son. Han kom till jorden med samma rena natur som Adam hade före fallet (Den andre Adam). "Han har uppenbarats för att ta bort synderna, ty synd fanns inte i honom" (1 Joh 3:4).

2. FÖRSONINGENS HEMLIGHET. Nästa stora hemlighet i Kristus möter vi i försoningen. Utan blodsutgjutelse - ingen försoning och ingen förlåtelse – är ett tema i hela GT (Hebr 9:22). Även den hemligheten kan vi finna klart utsagd i Jesajas profetior, nämligen att Messias skulle bli ett försoningsoffer – ett skuldoffer – för hela världens synder, när han oskyldig dör som Guds offerlamm. Här möter vi försoningens hemlighet eller blodets hemlighet.

"Ty talet om korset är en dårskap (hemlighet) för världen, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft" (1 Kor 1:18). "Kristus är försoningen för våra synder. En har dött i allas ställe, och därför har alla dött" ( 2 Kor 5:14). Världen kan inte fatta det, för dem är det en dårskap. Men Gud beslöt att "genom honom försona allt med sig, sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors" (Kol 1:19). Det är ett "mysterium" att det finns en sådan kraft i Jesu blod, men en verklighet för oss som blir frälsta. "Jesus gick en gång för alla in i det allra heligaste... med sitt eget blod och vann en evig återlösning (befrielse)." Hebr 9:12.

3. PÅNYTTFÖDELENS HEMLIGHET. Den tredje stora hemligheten är den, att de som tar emot Jesus, Guds son, som sin Frälsare blir födda på nytt och får erfara, att deras ande blir ett tempel åt Kristi ande. Denna upplevelse av Kristi inneboende i människans hjärta ger alla på Kristus troende en orubblig förvissning om frälsningen och det eviga livets härlighet.

Denna sanning har uppenbarats för hans heliga: "För dem ville Gud göra känt vilken rikedom på härlighet hedningarna har i denna hemlighet – Kristus i er, härlighetens hopp" (Kol 1:27). Detta är pånyttfödelsens hemlighet eller den inneboende Kristushärlighetens hemlighet. "Gud har fött oss på nytt till ett levande hopp" (1 Petr 1:3).

4. FÖRSAMLINGENS HEMLIGHET. Den fjärde hemligheten är församlingens hemlighet. Alla som kommer till tro, både judar och hedningar, över hela världen oberoende av folkslag, ras och hudfärg, kommer att bilda en församling av troende – en skara av utkallade och frälsta. Denna hemlighet finns det ingen direkt profetia om i GT.

Paulus skriver: "Ni kan förstå vilken insikt jag har i Kristi hemlighet. I tidigare släktled har den inte avslöjats för människor så som den nu genom Anden har uppenbarats för hans heliga apostlar och profeter. Den innebär att hedningarna i Kristus Jesus och genom hans evangelium är våra medarvingar och tillhör samma kropp (församlingen) som vi och har del i samma löfte" (Ef 3:4b-6). Vi som levde utan Gud och utan hopp i världen har nu "kommit nära genom Kristi blod" (Ef 2:13b).

5. FÖRVANDLINGENS HEMLIGHET. Den femte hemligheten är förvandlingens hemlighet, att den utkallade församlingen ska lyftas upp till himmelen, när skaran av frälsta hedningar blivit fulltalig. Först ska de som dött i tron uppstå från de döda. Därefter kommer de då levande kristna bekännarna att förvandlas i ett nu och får eviga härlighetskroppar med vilka de kan träda in i själva himlen där Gud bor. Detta kommer att ske i de yttersta dagarna.

Paulus skriver: "Se, jag säger er en hemlighet: Vi skall inte alla insomna, men vi skall alla förvandlas, i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty basunen skall ljuda och de döda skall uppstå odödliga, och vi skall förvandlas" (1 Kor 15:51-52).

6. LAGLÖSHETENS HEMLIGHET. Den sjätte hemligheten är laglöshetens hemlighet (Matt 24:12, 2 Thess 2:7). Den innebär att Gud drar nytta av Satans onda verksamhet för att pröva och luttra sitt folk. Gud förgör inte den onde eller de onda människorna, förrän deras tid är ute. Innan dess begränsar han bara deras makt som svar på bön. Det är många som har svårt för att förstå, hur en allsmäktig och kärleksfull Gud kan tillåta ondskan i världen. (Teodicéproblemet)

Hemligheten med att Gud låter laglösheten råda och de onda människorna hållas, åtminstone för en tid, är att han drar nytta av dem för att fostra sitt folk, som när man slipar en diamant. En annan sida av saken är ju den, att om Gud tar bort de onda människorna, förlorar de möjligheterna att bli frälsta. Jesus gav ett vist svar i liknelsen om ogräset. De onda och de goda människorna får växa tillsammans till skördetiden, Det är omöjligt att ta bort ogräs i en veteåker, ty då skadar man vetet också (Matt 13: 24-30).

7. FÖRSTOCKELSENS HEMLIGHET. Den sjunde hemligheten är "förstockelsens hemlighet" och handlar om Israel. Världen kan inte se att Israel är Guds utvalda folk. Judarna å sin sida kan inte se att Jesus är deras Messias. Eftersom de judiska ledarna lämnade ut Jesus till att korsfästas har de blivit straffade sjufallt. Under hela den tid hedningarna får tillfälle att söka frälsningen genom Jesus, kommer större delen av judarna att vara andligt förblindade. Deras hjärtan är förstockade.

Paulus skriver: Bröder, jag vill att ni skall känna till denna hemlighet för att ni inte skall ha för höga tankar om er själva: förstockelse har kommit över en del av Israel och så skall det förbli, till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in (Rom 11 :25). Detta är "förstockelsens hemlighet". Vid Messias återkomst till jorden ska denna blindhet upphöra och "hela Israel bli frälst på en enda dag". När hedningarna i fulltalig skara kommit in i Guds rike, ska judarnas ögon öppnas och de "ska se honom som de har stungit" och omvända sig. Detta sker när Messias kommer åter i makt och härlighet.

www.nils-ibstedt.com

 

Start Nils Ibstedt Familjen Mina böcker Kyrkor och dop Missionären Predikningar Kyrkritningar PDF för nedladdning PDF in English Konstverk Beställning

Copyright IBE-förlaget. Senast ändrad: 20 april 2018
Skicka e-post till Vingården för frågor eller kommentarer: post@vingarden.org