Välkommen till Nils Ibstedts hemsida!

 

Start
Nils Ibstedt
Familjen
Mina böcker
Kyrkor och dop
Missionären
Predikningar
Kyrkritningar
PDF för nedladdning
PDF in English
Konstverk
Beställning

Tre livsavgörande svar av Jesus 

På Jesu tid fanns det flera religiösa och politiska partier: fariseer, herodianer, saddukeer och skriftlärda.  De hade olika uppfattningar och bekämpade ofta varandra. I Markus 12 möter vi dem när de kommer med sina tvistefrågor till Jesus med avsikt att anklaga honom för att ha fel lära och för att sprida onda rykten om honom.

Frågan om skatt till kejsaren

Mark 12:13-17. Sedan skickade de till honom några fariseer och herodesanhängare, som skulle snärja honom med frågor. De kom och sade till honom: ”Mästare... Är det rätt eller inte att betala skatt till kejsaren?” Jesus svarade: ”Ta hit en denar! Vems bild och namn är detta?” - ”Kejsarens.” Jesus sade: ”Ge kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud.

Denar eller sikel. Då häpnade de över honom. Fariseerna var ivriga förespråkare av tempelskatten men var motståndare till att betala skatt till kejsaren, medan herodianerna ansåg att det var viktigt att betala skatt till kejsaren men de var inte så noga med att betala skatt till templet. Frågan var även om man skulle använda denar eller sikel. Fariseerna ansåg att den romerska denaren var ett orent, hedniskt mynt med kejsarens bild. Därför fick ingen betala den obligatoriska tempelskatten i denarer, utan måste växla till den judiska helgedomssikeln, vilket dessutom gav penningväxlarna i templet stora förtjänster. (Jesu första offentliga handling var att driva ut dem.)

Jesu svar gav båda något att tänka på. Gud är ordningens Gud och vill inte att vi som kristna ska vara upprorsmakare och revolutionärer som sätter sig upp mot överheten. Vi ska ge ”kejsaren det som tillhör honom” för att upprätta lag och ordning, sjukvård och välfärd. Vi ska inte fuska med våra skatter.  (Pax  romana.)

Vad tillhör Gud?  Men det är också viktigt att ge Gud det som tillhör honom.  Paulus skriver: Vet ni inte att er kropp är ett tempel för den helige Ande, som ni har inom er och som ni har fått från Gud? Ni tillhör inte er själva. Gud har köpt er och priset är betalt. 1 Kor 6:19-20. Vi tillhör Gud. Hela livet är en gåva från Gud och Jesus har köpt oss fria från domen och straffet för våra synder.

Själens återlösning. Låt oss komma ihåg Jesu bevingade ord: Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men måste betala med sitt liv (1917: förlorar sin själ; SFB: tar skada till sin själ)? Med vad skall hon köpa tillbaka sitt liv (1917: ge till lösen för sin själ; SFB: ge i utbyte mot sin själ)? – De flesta försöker att vinna sitt liv i denna världen i ära och framgång, i att samla skatter på jorden och bli berömd och omtalad. Till varje pris vill man bli sedd. Men man glömmer att vi tillhör en fallen mänsklighet utan ett egenvärde utan Gud och hans upprättelse och frälsning.

Varför är detta svar ”ge Gud det som tillhör honom” livsavgörande? Därför att den enda vägen till att vinna och rädda sitt liv är att ge Gud det som tillhör Gud - våra liv. För att komma in i Guds rike måste vi ge våra liv tillbaka åt Gud, det som vi har fått av honom, och överlåta hela vår framtid åt honom.  Jesus har återlösningen av vår själ, han har betalat priset (gr tetelestai).

Då blir vi arvtagare till ett evigt rike som inte kan skakas. Låt oss därför vara tacksamma och tjäna Gud så som han vill med vördnad och fruktan. Hebr 12:28. Petrus skriver att vi får ett evigt arv som inte kan förstöras, fläckas eller vissna och som väntar på oss i himlen”. 1 Pet 1:4  

I svaret Ge Gud det som tillhör Gud  finns också vårt ansvar för Guds verk på jorden och vi ska offra, inte bara våra liv, utan också av våra ägodelar. Gud kommer att ge oss mångfaldigt igen redan här i tiden, då vi ger våra gåvor till församlingen. Om vi är trogna med förvaltningen av de materiella gåvorna, kommer Herren också att låta oss bli förvaltare av de eviga andliga gåvorna i Guds rike. Matt 25:21; Luk 16:10f. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet (frälsning), så skall ni få allt det andra också (allt det andra tillfalla er). Matt 6:33

Frågan om uppståndelsen.

Mark 12:18-27. Sedan kom några saddukeer – som säger att det inte finns någon uppståndelse (därför att det inte stod något direkt om det i Moseböckerna) – och frågade honom. Sju bröder hade varit gifta med samma kvinna. Vem skulle få henne vid uppståndelsen? Saddukeerna menade att uppståndelsen fick orimliga konsekvenser. Det skulle bli omöjligt att lösa tvisten mellan bröderna om vem som skulle ha henne efter uppståndelsen. Jesus svarade: ”Är det inte därför att ni varken kan skriften eller vet  något om Guds makt som ni misstar er? När de har uppstått (de som befinns värdiga att komma till den andra världen och uppstå från de döda, Luk 20:29) gifter de sig inte och blir inte bortgifta utan är som änglar i himlen (De kan ju inte mera dö... och de är som Guds söner, Luk 20:36). Men vad beträffar att de döda uppstår, har ni då inte i Moseböckerna läst stället om törnbusken hur Gud säger till Mose: ”Jag är Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud. Gud är inte en Gud för döda utan för levande. (Ty för honom är alla levande. Luk 20:38) Ni tar grundligt miste.”  Detta svar är livsavgörande!

Guds återskapande makt.

Saddukeerna förstod varken skriften eller Guds makt. Jesus lär mycket tydligt om uppståndelsen och om det eviga livets härlighet för dem som tar emot syndernas förlåtelse. Jesus sade: ”Var inte förvånade över detta: Den stund kommer då alla som ligger i sina gravar skall höra Människosonens röst och gå ut ur dem; de som gjort det goda skall uppstå till livet, och de som gjort det onda skall uppstå till domen.” Joh 5:28f. Guds ord skiljer mellan den första uppståndelsen till liv (Upp 20:6) och den andra (sista) uppståndelsen till dom. Upp 20:11-14. Vi måste välja här i livet. Därför är Jesu svar livsavgörande.

Guds makt är så stor att han kan återskapa varenda människa som levt på jorden. Varje människa har en unik DNA-profil som Herren känner till. Som en följd av Jesu seger över döden (Jes 25:8),  ska även alla ”icke troende”  uppstå, men då till dom vid den vita tronen. ”Och havet gav tillbaka de döda, som var i det, och döden och dödsriket gav tillbaka de döda som var i dem, och var och en dömdes efter sina gärningar.” Upp 20:13-15

Vi får ungdomen tillbaka i uppståndelsen.

Jesus sade: Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör, och den som lever (det nya andliga livet) och tror på mig skall aldrig någonsin dö”(andligen). Joh 11:25-26. I uppståndelsen får vi en evig ungdom. ”Han för dem fram i räknade hopar, inte en enda uteblir. Så stor är hans makt.” Jes 40:26

Frågan om det viktigaste budet.

Mark 12:28-34. En av de skriftlärda som hörde dem diskutera märkte hur väl Jesus svarade, kom fram och frågade honom: ”Vilket är det viktigaste budet av alla?” Jesus svarade: ”Viktigast är detta: Hör, Israel, Herren vår Gud är den ende Herren, och du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft. Sedan kommer detta: Du skall älska din nästa som dig själv. Något större bud än dessa finns inte.” Den skriftlärde sade: ”Du har rätt, mästare!” När Jesus hörde att mannen svarade klokt, sade han: ”Du har inte långt till Guds rike.”

Han var nära! Livsavgörande för honom var att bli född på nytt! För att komma in i Guds rike, måste människan bli född på nytt. Då skall hon få uppleva Guds kärlek på insidan – i praktiken. Jesus sade: ”Såsom Fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Ni skall älska varandra så som jag har älskat er.” Joh 15:9, 12

Guds avbild. Kristendomen är kärlekens religion. ”Gud är kärlek.” 1 Joh 4:16. Vi är skapade till Guds avbild och därmed skiljer vi oss i flera avseende från djuren. Vi har fått en ande som aldrig kan förintas. ”Gud har lagt evigheten i vårt bröst.” Vi har ett samvete och har fått förmågan att tala. Till skillnad från djuren som drivs av instinkter har vi fått en fri vilja och kan välja mellan gott och ont om samvetet är upplyst. Men det finns en annan stor skillnad som vi kanske inte ofta tänker på. Vi är skapade med förmågan att älska på ett sätt som inte djuren kan. I syndafallet förlorade människan härligheten från Gud (Rom 3:23),  och även den höga kärlek som hon var skapad till. I pånyttfödelsen får vi en försmak av den kärleken genom den helige Ande. ”...ty Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan genom att han gett oss den heliga Anden”. Rom 5:5

Frälsningen är en kärleksupplevelse. Livets innersta väsen är kärlek. Den största skillnaden mellan livet på jorden och livet på den andra sidan blir inte gator av guld och underbara skönhetsupplevelser, utan detta att allting i himlen präglas och genomsyras av en gudomlig och helt ofattbar kärlek från Gud och till Gud och mellan oss till varandra. 

Jesus är svaret på alla våra livsfrågor.

Vår efterföljelse av dessa Jesu svar är livsavgörande för oss.  Då vi lämnar oss åt Gud, ger vi det som tillhör Gud och uppfyller Jesu första uppmaning. Att tro på Skriften och på Guds makt  är det andra svaret som vi ska följa för att uppleva frälsning, uppståndelse från de döda och evigt liv. Det tredje svaret om att älska Gud av hela sitt hjärta och sin nästa som sig själv, kan vi inte i vår egen kraft, men det blir uppfyllt i oss när vi tar emot Guds gåva, den helige Ande som utgjuter Guds kärlek i våra hjärtan (Rom 5:5). Vi får ”borgen” på Guds gåva nu, men hoppet om fullheten av Guds kärlek sviker oss inte. En dag ska vi få känna till fullo och uppleva ett överflöd av Andens välsignelse och härlighet i den himmelska världen.                              

 

Start Nils Ibstedt Familjen Mina böcker Kyrkor och dop Missionären Predikningar Kyrkritningar PDF för nedladdning PDF in English Konstverk Beställning

Copyright IBE-förlaget. Senast ändrad: 20 april 2018
Skicka e-post till Vingården för frågor eller kommentarer: post@vingarden.org