Välkommen till Nils Ibstedts hemsida!

 

Start
Nils Ibstedt
Familjen
Mina böcker
Kyrkor och dop
Missionären
Predikningar
Kyrkritningar
PDF för nedladdning
PDF in English
Konstverk
Beställning

Daniels visioner & Apokalypsen

Recension Illustrationer till boken

Beställ

Daniels visioner & Apokalypsen – tre tolkningsteorier. Boken redogör för de viktigaste teorierna som brukar framföras om ändtidens profetior. Det blir en studie av profeten Daniels visioner, vilka ligger till grund för profetiorna i Uppenbarelseboken såväl som i Jesu tal om ändens tid och i Paulus undervisning.

Med utgång från Daniels visioner får man ta del av tre tolkningsteorier, nämligen epifanesteorin, romteorin och andra adventsteorin. Framställningen sker delvis i samtalsform, där en nybliven kristen ställer frågor i en studiecirkel i vilken flera teologer deltar. De representerar var för sig en egen tolkningsteori. Alla tror på Bibelns gudomliga inspiration och dess uppenbarelse av sanningen. – För att bättre kunna följa Daniels framställning av talsymbolik har boken också ett appendix med en studie av talvärden i Bibeln. Det finns ca 30 illustrationer som bl a framställer Daniels syner om vad som skall ske i framtiden.

Efter att ha studerat dialogerna i "Daniels Visioner & Apokalypsen" känner man sig ha suttit vid ett rikt dukat bord. Man kan inte annat än tacka Gud för så märgstarka rätter, som förmedlats av en kunnig bibelforskare och författare, som dessutom skriver vackert och lättläst. Är verkligen imponerad av den djupa kunskapen och insynen i de bibliska profetiorna. Ibstedt ger bibelstudierna en vetenskaplig touche och detta parat med en lysande framställningskonst. Han har tagit ett fint grep i det han låter ett flertal personer framföra sina tankar och åsikter, som blir belysta eller korrigerade. Detta ger en rik behållning. En sådan fin utläggning av Daniels profetior borde alla få del av.

Jean Slotterbäck, Glimåkra (Litteraturkritiker)

"Daniels visioner & Apokalypsen" blev en överraskande positiv upplevelse för mig. Under mina år som pastor inom Pingströrelsen har jag hört och läst många utläggningar omkring dessa bibelböckers innehåll. Men aldrig förr i den nu föreliggande dialogformen. Författaren, Nils Ibstedt, har lyckats att genom ett nytt grepp göra dessa böcker högintressanta och aktuella för vår tid. Boken är ett ypperligt hjälpmedel för bibel- och kristendomsskolor men den är i lika hög grad en bok för den enskildes studier i ett svårtolkat ämne. Det är för mig en glädje att rekommendera denna bok till flitig läsning av ett ämne som blir både spännande och klarläggande. De vackra och nyansrika bilderna förhöjer bokens värde.

Olle Sandstedt, Lidköping Pastor/ Fil. kand.

 

Förord av Teol dr Alf Lindberg:

Den som haft tillfälle att lite närmare studera den rikhaltiga litteratur som finns angående Bibelns profetior om denna tidsålders avslutning, har snart kommit underfund med att enigheten om hur de skall tolkas och utläggas ingalunda varit total.

Detta förhållande har naturligt nog orsakat osäkerhet såväl bland gemene man som mellan olika trosriktningar och kyrkor. Tråkigt nog har det väl på sina håll också fört med sig att all sådan förkunnelse kommit att mötas med misstro. Mot denna bakgrund är det utomordentligt glädjande att ta del av en framställning liknande den som bibelläraren Nils Ibstedt nedtecknat i ovanstående bok. Som framgår av dess titel utgör dess grund de två apokalyptiska böckerna:

Daniels bok och Uppenbarelseboken

Lugnt, metodiskt och sakligt och hela tiden förankrat i den profanhistoriska ramen, för Ibstedt handlingen framåt. Genom att låta hela framställningen flyta fram genom en diskussion mellan tänkta medlemmar i en studiecirkel, låter han olika tolkningar och uppfattningar komma till tals, utan att man för den skull tappar greppet om vad som är författarens egen tolkningslinje. Det är enligt min mening ett fruktbart pedagogiskt grepp, som inte så ofta tillämpas men som – liksom i detta fall – kan visa sig mycket givande och fruktbart. Nils Ibstedt är ju också konstnär, och han har låtit det komma till synes i tidsenliga och fantasieggande teckningar av människor, landskap, djur, byggnader, etc. vilket bidrager till att göra varje aktuellt avsnitt levande.

Det vore utomordentligt glädjande om denna bok skulle vinna allmän spridning och komma till flitig användning både för enskilt studium och bland dem som förkunnar Skriftens sanningar, men också i form av studiecirklar i församlingarna. Ibstedt behandlar högaktuella frågor och förhållanden för vår tid, och han gör det på ett sätt som inger förtroende för Skriftens undervisning på detta område. Det är mig en glädje att rekommendera denna bok.

Alf Lindberg (Teol. dr)*

*Teol. dr Alf Lindberg fick hembud den 14 jan 2001. Han skrev detta förord den 20 sept 1999.

Recension i tidningen SHALOM

SAMTAL OM PROFETEN

Daniels visioner & Apokalypsen

Tre tolkningstraditioner

Ovanstående rubrik samt en utomordentligt vacker framsida, som för tanken till Livets flod, väckte omedelbart min nyfikenhet, när boken kom som en gåva från Nils Ibstedt någon gång på sensommaren. Eftersom jag nyligen läst debutböckerna om Kungasönerna och även skrivit om dem, visste jag att Ibstedt är mycket påläst och pedagogisk, inte minst när det gäller den eskatologiska framtiden. Samtidigt kom tanken . "Vad mer finns att säga om Daniels bok?"

Efter några sidors läsning, förstod jag att författaren närmat sig de svåra frågorna på ett nytt sätt" med varje vision debatterad i dialogform mellan representanter för tre olika tolkningar, "epifanesteorin, romteorin och adventsteorin.", tre talande namn, som förmodligen är myntade av författaren, eftersom de inte finns på webben.

KUNSKAPEN ETT STYCKVERK !! I Kor.13.9

"Vad som förbryllar mig mest är att varje förespråkare för en teori har så starka argument att jag ofta tycker att den siste talaren har rätt "

Ovanstående citat kommer från Stefan, en nykristen man i Ibstedts bok, som studerar Daniels bok i en mindre studiecirkel , som endast består av en cirkelledare, Stefan och 3 personer, som alla förespråkar en speciell teori eller vision. Två av dem menar att Daniels profetior redan är uppfyllda historiskt sett. De kallar sin vision epifanesteorin respektive romteorin. Den tredje menar att uppfyllelsen ligger i framtiden, den så kallade adventsteorin. Det är alltså två mot en. Detta kompenseras av att adventsteorin, som är författarens egen, får ett stort utrymme i dialogen och ofta draghjälp av cirkelledaren.

De tre experterna är ibland fräna mot varandra, precis som i verkliga livet, men oftast framförs argumenten på ett kärleksfullt sätt, som lockar även läsaren att se på andras uppfattningar med ödmjukhet och respekt. För den läsare, som verkligen är intresserad av profanhistoria och av vad profetiorna säger om framtiden är boken en guldgruva, vare sig han läser den i sin ensamhet eller studerar den i en studiecirkel.

Boken avslutas med ett appendix på 16 sidor, Talvärden i Bibeln, där talsymboliken från 1 till 153 behandlas. Enbart den delen av boken är värd bokens pris.

Inger Lindau

 

Illustrationer

Beställ

 

 

Start Nils Ibstedt Familjen Mina böcker Kyrkor och dop Missionären Predikningar Kyrkritningar PDF för nedladdning PDF in English Konstverk Beställning

Copyright IBE-förlaget. Senast ändrad: 20 april 2018
Skicka e-post till Vingården för frågor eller kommentarer: post@vingarden.org